Татьяна Бреславская - Кардинальные меры для дальнейшей эволюции на Земле

Tatjana Breslavska - Kardināli pasākumi turpmākai evolūcijai uz Zemes

20 03 12

Šodien Baltās Brālības locekļi, viņi arī – “Melhisedeka Ordenis”, iznāca uz sakariem lielā skaitā. Viņi to izskaidroja ar manu, tajā skaitā arī uz planētas vairums dzīvojošo, norūpētību sakarā ar haosa pieaugšanu vīrusa izplatīšanās dēļ, un ar to, ka šajā sakarā mums visiem ir laiks veikt savu ķermeņu restrukturizāciju.

Lai paskaidrotu, kas tas ir par “Ordeni”, es sniegšu dažus fragmentus no vienas tā dalībnieces čenelinga vēstījuma. Šeit tikai piebildīšu, ka pavisam nesen man bija tas gods tikt pieņemtai par šīs kopienas locekli kā “zemes skolotājai” un pirms dažiem gadiem viņu vārdā saņēmu iesvētījumus (tie bija sagatavošanās etapi).

No tiem laikiem, kopš eksistē cilvēks, eksistē senā mistiskā Baltā Brālība Melhisedeka pakāpē. Tā ir svēta tikpat, cik svēts ir Dievs. Tā nedzimst, nenoveco un nemirst, tāpat kā nedzimst, nenoveco un nemirst Dievs. Tā nav zemes plāna organizācija tādā nozīmē, ka tai nav nekādu baznīcu, būvētu no akmens. Tā nav balstīta uz kādu mākslīgu, cilvēka izdomātu Dogmu, ticības simbolu vai rituālu. Tā ir brīva no jebkādām ietekmēm un viedokļiem, bet tās vara un autoritāte izriet no tīrās esības mūžīgā Dievišķā Avota.

Vārds “Melhisedeks” ir ļoti apjomīgs un apzīmē cilvēku brālību. Tā ir kombinācija no diviem senebreju vārdiem: “melhi”, kas nozīmē ķēniņu, un “sedek”, kas nozīmē taisnprātīgumu, apziņas un visu mūsu prāta spēju pareizu izmantošanu (sk. Ebrejiem, 7:1-3).

Šīs senās mistiskās Baltās Brālības, Melhisedeka pakāpē, locekļu ir neskaitāmi daudz, un viņi ir neredzami cilvēka acij. Tās ir augstu attīstītas garīgas būtnes no daudzām dažādām Visuma planētām, ieskaitot planētu Zeme. Šīm augstu attīstītajām lielajām būtībām piemīt ļoti liels viedums un dievišķs intelekts, kas atrodas aiz jūsu mirstīgās izpratnes ietvariem. Viņas vienmēr strādā kopā kā viens. Viņas izmanto daudz paņēmienu, lai nodotu savus norādījumus, kad vajag izmantot skaņas vibrāciju. Viņas spēj runāt jebkuras tautas vai nācijas valodā, ar kurām viņas kontaktē un strādā. Un strādā viņas galvenokārt no augstiem pārdabiskiem dievišķā saprāta plāniem.

Viņas vienmēr zina, kas notiek uz mūsu Zemes, un atrodas pastāvīgā saziņā – esības iekšējos plānos – ar citiem Ordeņa locekļiem un tiem, kas atrodas otršķirīgos Brālības plānos. Nekas no viņām nav slēpts, viņas vienmēr zina, kas notiek, un viņām ir zināmi motīvi, kuri guļ cilvēku darbību pamatā, vēl pirms tam, kā šīs darbības notiks.

Baltās Brālības locekļus, kas pacēlušies līdz Melhisedeka plānam, sauc par Dieva dēliem. Ļoti senos laikos pirmie valstu un tautu valdnieki bija garīdznieki un ķēniņi no Melhisedeka Ordeņa. (Par viņiem runāja, ka viņiem piemīt Dievišķā vara.) Viņi tika dzīves augstākā pirmcēloņa, “Es Esmu”, nosūtīti, lai pildītu šos pienākumus ar mērķi nodibināt morāles un kārtības likumus, nepieciešamus cilvēces aizsardzībai un labumam.

Jebkura dvēsele, kura ir bijusi Zemes fiziskā plāna un viņas pieredzes daļa un sasniegusi apziņas augstāko plānu, kuru sauc par “Melhisedeka pakāpi”, to ir īstenojusi ar ceļu savā dzīvē, kas atdota nesavtīgai kalpošanai Dievam daudzu inkarnāciju laikā. Nelūdzot uzslavas, varu vai atzinību, bet iekšēji apzinoties universālos un negrozāmos tīrās esības, Kristus Apziņas, principus, Dievišķais saprāts ir pašrealizējies un pašapstiprinājies.

Tāda dvēsele, kamēr atradās uz Zemes, pārvaldīja savu dzīvi no taisnprātīguma pozīcijas, kā “Visaugstākais”. Šo apzināto un neapzināto rīcību darbināja miers, mīlestība un viedums. Tāda dvēsele ļāva pārapzinošajam saprātam vai dievišķajam saprātam netraucēti strūklot visā savā pilnībā. Citiem vārdiem, tā bija pilnīga pakļaušanās dievišķajai gribai, vienīga labuma gribai. Tās arī ir tā Ordeņa pazīmes, kuram piederēja Kristus, valdījis kā Kristus, augstākais garīdznieks uz mūžiem Melhisedeka pakāpē (sk. Ebrejiem, 10:16).

Melhisedeka padome – tā ir patiesības augstākā tiesa; viņu kalpošana un mācība vienmēr ir veltītas “vienotajam mūžīgajam Dievam”. Tā kā Dieva griba – tā ir vienīgā ideālā griba, tad jebkuram uzdevumam, dotam loceklim vai skolotājam nedaudz zemākā Baltās Brālības plānā, vienmēr Ir noteikts garīgs mērķis. Tas tiek darīts, lai palīdzētu dažādām cilvēku tautām pacelt savas apziņas līmeni un attīstīt viņu iedzimtās dievišķās dabas uztveri.

Neviens un nekad nevar būt Baltās Brālības loceklis, ja viņš tīšām izmanto jebkurus negrozāmos likumus prestižam un varai, personīgam izdevīgumam vai panākumiem, ja viņš jebkuru Zemes cilvēku izmanto negodīgi un netaisnīgi, ja viņš izmanto viltu jebkurā formā, lai kropļotu patiesību un ievestu maldos. Tas nav no Dieva, tas nav garīgi, tāpēc tas nav no Baltās Brālības.

Baltajā Brālībā ir pārstāvēta visa cilvēce, neatkarīgi no rases, ādas krāsas vai ticības. Taču tur nepieņem kā skolotāju vai darbinieku jebkuru cilvēku, piemēram, nepieņems tādu, kurš apgalvo to, kas runā pretī patiesībai, runā pretī Dieva likumam. Dažas zemes plāna organizācijas apgalvo par savu saikni ar Balto Brālību, taču to baušļi un pašas darbības runā pretī esības Dieva likumiem.

(materiāls ņemts no Interneta[1])

El Morija paskaidro: Šodien mēs tevi apciemojām pilnā sastāvā, kuru pārrauga Zeme. Tu pareizi izdarīji, ka ļoti rūpīgi pārbaudīji mūsu enerģētiskos paternus, tāpēc ka pašlaik daudzi “ietērpjas/maskējas” kā Gaismas Spēki.

Mēs nevaram ietekmēt jūsu domas un domāšanas procesu, taču, vadoties pēc jūsu (tavas) ieinteresētības šajā jautājumā (vīrusa izplatīšanās) un tajā, kas ar to ir saistīts, mēs izdarām secinājumus, ka ir laiks likt priekšā jaunas kardinālas metodes jūsu organismu pārkārtošanā. No vienas puses, jums tiek sniegta palīdzība paša vīrusa neitralizācijā, bet no otras – palīdzība jums šūnu līmenī, lai izietu no tādu ļaunprātīgu programmu ietekmes.

Mēs sākām ar to, ka pakļāvām tavu ķermeni kopumā pētījumam par “vājajām vietām”, kas atver ceļu vīrusu iekļūšanai. Un, kā jums tas jau ir zināms, tas ir aizdegunes rajons. (Es sajutu kaut kādu “strupu” staru iekļūšanu šajā rajonā.)

Mēs veicām šī rajona “sterilizācijas” manipulāciju. Un tālāk devāmies taisni uz šūnu, uz viņas komponentēm, uz kodolu. Izejas punkts tajā ir centrālā šūna smadzeņu apgabalā, jūs vēl viņu saucat par “signatūras” šūnu. Viņa kalpo kā komandpunkts visām šūnām.

Lai neviena šūna jūsu ķermenī nejustos izolēta, “pamesta likteņa varā”, nepieciešams viņu (un tāpat arī visu) saistīt ar planētas Augstāko Apziņu, ar viņas Augstāko Saprātu, kurā ielikti absolūti visi dzīves scenāriju attīstības varianti. (Atcerieties, ka Zeme – tā ir Visuma Bibliotēka). Tieši pateicoties planētas Augstākā Saprāta aktīvai iedarbībai uz fiziskā ķermeņa šūnām, viņas sāks pārkārtošanos, tādā veidā izejot no kontroles un ietekmes no ļaunprātīgu programmu puses.

Turklāt ir laiks pilnā spēkā aktivizēt katras šūnas daudzdimensionalitāti un izeju Kosmosa plašumos. Jūs jau esat izjutuši SAVU plašumu un lielo mērogu līdz ar jūsu nākamā gaismas-kristāliskā ķermeņa – MER-KI-VA – aktivizēšanu, tāpēc jūsu šūnas arī viegli aiztrauksies pie sava nākamā mērķa. Nepieciešama tikai jūsu gatavība tam un tīrs nodoms.

Šeit es sajutu, ka mani it kā “izjauc pa skrūvītēm”: es sāku “rāpot uz visām pusēm”, sākās mana ķermeņa izjaukšana pa atomiem, radās iespaids, ka notiek pārlasīšana līdzīgi sēklu vai graudu pārlasīšanai, kaut kas tika izņemts un atsijāts. Baiļu, ka mani nesaliks atpakaļ, nebija, bija absolūts mierīgums un pārliecība par visa notiekošā pareizību. Un, jā – “mani salika atpakaļ”, parādījās viengabalainuma sajūta.

- Dārgais Skolotāj, tu saki, ka mūsu šūnas tiek vadītas, – vai arī nepieciešams viņas saistīt ar vadību no planētas Augstākā Saprāta puses, lai sāktu pārkārtošanos, bet kā tad tas fakts, ka mēs ejam caur tīmusa rajonu uz saikni ar fiziskā ķermeņa Augstāko Saprātu, kā mēs to darījām agrāk, – ar to vairs nepietiek?

El Morija: Patiesībā nekad un nekas nemēdz būt pietiekami! Viss plūst, viss mainās... Un ir pienācis laiks paplašināt savas pilnvaras samērā ar jūsu apzinātības turpmāko attīstītību. Šajā laikā saikne tieši ar Zemi ir ļoti svarīga, jo viss process notiek visas Zemes mērogā un runa nav par individuālu attīstību un progresu. Runa ir pat par dzīvību glābšanu!

- Es sapratu, Skolotāj, pateicos!

Pēdējais etaps uz šodienu bija “nāves genoma aizvākšana”, tā genoma, kurš saistīts tieši ar šo bīstamo vīrusu šajā laika momentā pie mums uz Zemes.

Genoms – iedzimtības materiāla kopums, iekļauts organisma šūnā.

Genoms – organisma visu gēnu kopums. (Vikipēdija)

El Morija: Es varu tikai piebilst: “Ceri uz Dievu, bet pats nerīkojies aplam!” Atslābšanas laiks vēl nav pienācis, un šeit uz Zemes jūs ne jau tādai izpriecai, vēl jo vairāk, ka pašlaik ir ĪSTENĀS PĻAUJAS moments un nepieciešams sasprindzināt visus spēkus, lai izpildītu to, kādēļ jūs esat šeit. Tas, ka jums un mums tajā traucē, ir skaidrs un saprotams, taču atkāpties nav kur: aiz mums ir viss Kosmoss, un nākamā iespēja var būt ne tik ātri. Atcerieties galveno: jūs neesat vientuļi un pamesti likteņa varai. Mēs pirmām kārtām gaidām jūsu lēmumus, jūsu iniciatīvas, un tikai ārkārtējā gadījumā iejaucamies tiešā veidā. To, lūdzu, atcerieties! Pieņemt informāciju par to, kas notiek, ir labi, bet vajag vēl arī darboties; kā – jūs jau zināt. Galvenais visā – saglabāt mierīgumu un centies visiem spēkiem (miermīlīgiem) veicināt enerģiju stabilizāciju uz planētas.

Mēs – ar jums!

11.03.2020.

 

Pievienots 11.03.2020

https://pulsarvremeni.ru/kardinalnye-mery-dlja-dalnejshej-jevoljucii-na-zemle/

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. https://www.twineternity.com/%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8-1/%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B5-%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B5-%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE/ (Tulk. piezīme)