Свобода воли...

Gribas brīvība...

Gribas brīvība, jeb kā radās dalījums gaismā un tumsā

Fragmenti no “Viena Likuma” no “Ra Materiāliem”

http://divinecosmos.e-puzzle.ru/list.php?c=ra_4

18 02 13

Šajā atlasē runa ir par Saules Logosu kā par visa, kas ir Saules sistēmā, Radītāju. Izvēle, par kuru ir pirmais jautājums – par polarizāciju, tumšā vai gaišā ceļa izvēli. Pievērsiet uzmanību svarīgiem vārdiem: “Visi augstāki blīvumi darbojas, vadoties pēc polarizācijas, iegūtas izvēles rezultātā.” Šeit, tāpat kā citās vietās, ir izskanējusi ļoti svarīga doma – mēs tālākā ceļa izvēli izdarām tagad, mūsu dimensijā. Un tālāk, 4., 5. blīvumā tikai saasinām, trenējam šo ceļu, līdz pat sestajam blīvumam. (Izcēlumi trekniem burtiem ir mani.)

Tiek aplūkoti Taro Arkāni. Signifikators ir speciāla kārts, kuras vērtība atspoguļo jautājuma būtību vai definē cilvēku, kurš jautājumu uzdod. Kopums prāts/ķermenis/gars = cilvēks.

Ir pirmais, otrais un trešais Viena Likuma izkropļojums – brīvā griba, mīlestība un gaisma.

Jautājums: Kāpēc izvēle ir tik svarīga, kāpēc Logoss piešķīra tik lielu nozīmi izvēlei, kāda ir polaritātes izvēles funkcija Logosa radītajā evolūcijā jeb pieredzē?

Ra: Es esmu Ra. Katra kopuma prāts/ķermenis/gars polarizācija jeb izvēle ir nepieciešama tam, lai viņš tiktu novākts “ražas novākšanas” procesā trešajā blīvumā. Visi augstāki blīvumi darbojas, vadoties pēc polarizācijas, iegūtas izvēles rezultātā.

Jautājums: Vai ir iespējams, lai darbs mūsu blīvumā izpildītos ar nosacījumu, ja visi apakš-Logosi izvēlētos vienādu polaritāti jebkurai konkrētai izpausmei jeb Logosa evolūcijai? Pieņemsim, ka mūsu Saule nav radījusi neko, izņemot pozitīvu polaritāti. Vai darbs ceturtajā blīvumā un augstāk varētu tikt pildīts kā funkcija no tikai pozitīvas polarizācijas, kura attīstījusies no mūsu apakš-Logosa sākotnējā radījuma?

Ra: Es esmu Ra. (konkretizēsim), Vai ir bijuši Logosi, kuri izvēlējās radīt plānu: aktivizēt kopumus prāts/ķermenis/gars caur katru patiesās krāsas ķermeni bez brīvās gribas sākotnējas izmantošanas? Cik mēs zinām, apstākļi, par kuriem jūs runājat, ir iespējami, tikai iztrūkstot brīvajai gribai. Tādā blīvumu secībā jūs konstatēsiet pārmērīgi ilgus (pēc jūsu laika mērogiem) trešo un ceturto blīvumu. Pēc tam, kad būtības sāks redzēt Radītāju, sāksies ļoti ātrs process virzienā uz astoto blīvumu. Kas tāds notiek, pateicoties tam, ka nezinātājus neuztrauc viņu nezināšana.

Ļaujiet augstāk teikto ilustrēt ar vienas jūsu tā sauktās pirmatnējās cilts relatīvās harmonijas un nemainīgo īpašību novērojumu. Būtībām ir likumības un tabu koncepcijas, taču likums nemainās, un visi notikumi ir nolemti. Neeksistē pareizuma un nepareizuma, sliktā vai labā koncepcijas. Tā ir monohroma (bezkrāsaina) kultūra. Šajā kontekstā jūs to, kuru saucat par Luciferu, varat aplūkot kā labā un ļaunā izzināšanas gaismas īsteno nesēju, kurš šī Logosa kopumus prāts/ķermenis/gars izrauj no pastāvīgās apmierinātības ar paradīzes apstākļiem un nodrošina impulsu virzīties, strādāt un mācīties.

Logosi, kuru radījumi tika radīti bez brīvās gribas (pēc Logosa sajūtām), neatnesa Radītājam tādu Sevis jušanas kvalitāti un daudzveidību, kā tie Logosi, kuri savos radījumos ielika brīvo gribu.

Tādejādi, izskaidrojot katra Logosa pamatus, jūs atrodat Logosus, kuri caur bezlaika stāvokļiem virzās tajā, ko jūs uzskatītu par vēlu telpu-laiku brīvās gribas izvēlei.

Jautājums: Domāju, ka pie brīvās gribas eksistēšanas nosacījuma tieši Logosa brīvā griba izvēlējās attīstīties bez brīvās gribas. Pareizi?

Ra: Es esmu Ra. Jā.

Jautājums: Logosi, kuri izvēlas šo evolūcijas veidu, izvēlas kalpošanas sev vai kalpošanas citiem ceļus, jeb viņi izvēlas tikai vienu no ceļiem?

Ra: Es esmu Ra. Tos, ko jūs nosauktu par agrīnajiem Logosiem, kuri par izvēles pamatiem izvēlējās brīvās gribas neesamību, bez jebkādiem izņēmumiem izvēlējās kalpošanas citiem ceļu. Polaritātes sāgu, tās sekas un ierobežojumus nebija iespējams iztēloties līdz tam laikam, kamēr tie nebija pārdzīvoti.

Jautājums: Citiem vārdiem, jūs sakāt, ka sākotnēji Logosi, neizvēloties brīvās gribas ceļu, neizvēlējās to tikai tāpēc, ka neapjēdza tā nozīmi. Vēlīnie Logosi, ar savu evolūciju paplašinājuši pirmo izkropļojumu, sajuta to kā izpausmi jeb izaugsmi uz pirmā izkropļojuma paplašināšanas rēķina. Vai man ir taisnība?

Ra: Es esmu Ra. Jā.

Jautājums: Tādā gadījumā, vai plānoja polaritāti mūsu konkrētais Logoss, un vai Viņš par to zināja visu pirms plānošanas?

Ra: Es esmu Ra. Jā.

Jautājums: Tādā gadījumā, kā Logosam jums būtu priekšrocība izvēlēties garīgās evolūcijas formu, plānojot to, ko mēs saucam par galvenajiem filozofijas arhetipiskajiem pamatiem, un plānot tās kā funkcijas no polaritātes, kura būtu iemantojama trešajā blīvumā. Tas tā ir?

Ra: Es esmu Ra. Tieši tā.

Jautājums: Kad mūsu Logos iecerēja konkrētu pieredzes evolūciju, Viņš nolēma izmantot sistēmu, kura polarizāciju pieļauj tikai ar brīvās gribas palīdzību. Kā tas atšķiras no Logosa, kurš to nedarīja? Es saskatu Logosu, kurš rada iespēju paaugstināt vibrācijas ar blīvumu palīdzību. Vai jūs nepastāstītu, kā Logoss nodrošināja un radīja blīvumus?

Ra: Es esmu Ra. Pavērosim jūsu otro blīvumu. Vieni uz trešo blīvumu pāriet ātrāk nekā citi, un dara to nevis katalizatora efektivitātes dēļ, bet uz neparastu iespēju ieguldīt rēķina. Tādejādi tie, kas atrodas ceturtajā blīvumā, var ieguldīt trešajā blīvumā, tie, kas atrodas piektajā blīvumā, var ieguldīt ceturtajā blīvumā. Sasniedzot piekto blīvumu, process gūst grūdienu, kurš balstās uz vieduma raksturojumiem, pielietojamiem atbilstoši apstāklim. Tādos piemēros Pats Logoss nodrošina ieguldījuma iespējas, ja jums gribas izmantot šo terminu.

 

Jautājums: Ir pirmais, otrais un trešais Viena Likuma izkropļojums – brīvā griba, mīlestība un gaisma. Vai man ir taisnība, domājot, ka šīs galvenās galaktikas serdenis sāka formēties no trešā izkropļojuma? Vai mūsu galaktiku Piena Ceļš dzemdināja trešais izkropļojums?

Ra: Es esmu Ra. Pašā galvenajā jeb teoloģiskajā nozīmē jums nav taisnība, jo Viens Bezgalīgais Radītājs – tas ir viss, kas ir. Par neizkropļoto serdeni jums ir taisnība, aplūkojot pirmo izpausmi, acij redzamo ķermeņa kopumu, kuru jūs apdzīvojat, kā trešo izkropļojumu – gaismu jeb, izmantojot tehnisku terminu, bezgalīgo gaismu.

Jautājums: Domāju, ka agrīnie Logosi, noformējušies galaktikas centrā, gribēja radīt pieredzes sistēmu Vienam Radītājam. Vai viņi sāka bez sākotnējas pieredzes jeb informācijas par to, kā to izdarīt?

Ra: Es esmu Ra. Šī radījuma jeb oktāvas sākumā bija informācija, iegūta iepriekšējās oktāvas “ražas novākšanas” rezultātā. Attiecībā par iepriekšējo radījumu mums ir zināms tikpat, cik par nākamo oktāvu. Taču mēs apzināmies iemantotās koncepcijas gabaliņus, kurus kā instrumentus izmantoja Radītājs Sevis izzināšanā.

Bija trīs veidu instrumenti.

Pirmais: lai apzinātos efektivitāti prāta, ķermeņa un gara pieredzei. Otrais: lai apzinātos pašu prāta, ķermeņa un gara dabas efektivitāti. Trešais: lai apzinātos prāta, ķermeņa un gara divus aspektus, kurus varēja izmantot signifikators visa katalizatora balansēšanai. Šos divus aspektus jūs varat saukt par matricu un potenciatoru.
Prāta kopumā matricu var aprakstīt kā apziņu. Ir jāatzīmē: pati apziņa ir nekustīga. Viņa ietver plašu prāta potenciāla sfēru.

Ķermenī matricu var aplūkot kā Sabalansētu Darbu jeb Līdzsvarotu Funkcionēšanu. Ievērojiet, matrica vienmēr ir aktīva, viņa nevar būt neaktīva. Ķermeņa kopuma Potenciatoru var nosaukt par Viedumu, jo tikai ar sprieduma palīdzību (ķermeņa kopuma nepārtraukto aktivitāti un slieksmi) viedumu var sajust noderīgos veidos.

Gara Matricu jūs varat nosaukt par Dvēseles Nakti jeb pirmatnējo Tumsu. Un atkal ir kaut kas, nespējīgs virzīties jeb veikt darbu. Ārkārtīgi uztverīgās matricas potenciālā enerģija ir tāda, ka potenciatoru var uzlūkot kā gaismu. Sākotnējais potenciators bija gaisma viņas pēkšņā un ugunīgā formā, tas ir, pats zibens.

Jautājums: Tādā gadījumā domāju, ka, sākot evolūcijas procesu šajā galaktikā, mūsu galaktikas centrālās saules savos plānos paredzēja nosacījumus apziņas pilnveidošanai caur blīvumiem, caur ko mēs arī ejam. Taču viņas neapjēdza apziņas polarizāciju uz kalpošanu sev vai kalpošanu citiem. Tas ir tā?

Ra: Es esmu Ra. Jā.

Jautājums: Kāpēc blīvumiem piemīt īpašības, kuras tiem piemīt? Jūs blīvumus aprakstījāt atbilstoši to īpašībām, nākamais blīvums ir mīlestības blīvums un tā tālāk. Vai jūs nevarētu paskaidrot, kāpēc īpašības eksistē tādā formā?

Ra: Es esmu Ra. Vibrācijas joslas daba, raksturīga katram oktāvas kvantam, ir tāda, ka tās raksturojumus var aprakstīt ar tādu pašu noteiktību, ar kādu jūs uztverat krāsu ar savu optisko aparātu, ja tas darbojas pienācīgā veidā.

Jautājums: Evolūcijas sākotnējā plānā Logoss uz savu radījumu neizplatīja pirmo izkropļojumu. Kaut kādā momentā pirmais izkropļojums paplašinājās, un pirmoreiz parādījās kalpošanas sev polarizācija. Vai tas ir tiesa, un, ja jā, tad vai jūs nevarētu izstāstīt šī procesa parādīšanās vēsturi?

Ra: Es esmu Ra. Kā prelūdiju atļaujiet piezīmēt: Logosi vienmēr sevi uztvēra kā brīvās gribas piedāvājumu apakš-Logosiem, par kuriem viņi rūpējās. Apakš-Logosi bija brīvi pētīt un eksperimentēt ar apziņu, ķermeņa pieredzēm un gara apskaidrošanu. To izteikuši, mēs atbildēsim uz jūsu jautājumu.

Pirmais Logoss, kurš saviem apakš-Logosiem iepotēja to, ko jūs varat aplūkot kā brīvo gribu vārda pilnā nozīmē, pie tāda lēmuma nonāca pēc tam, kad bija dziļi izpētījis koncepcijas jeb iespējas konceptualizēt to, ko mēs nosaucām par signifikatoriem. Logoss prātam, ķermenim un garam piedāvāja iespēju sarežģīties. Lai signifikators kļūtu par to, kas viņš nav, viņš bija jāapvelta ar Radītāja brīvo gribu. Tas iedarbināja ilgstošas, jūsu terminos, Logosa uzlabošanas jeb sākotnējās domas uzlabošanas sērijas.

Jautājums: Tas ir, mūsu konkrētais Logoss, radot savu konkrēto radījumu, kaut kādā momentā atradās evolūcijas spirāles pašā apakšā eksperimentā ar signifikatoru, kurš bija tas, kas viņš nebija. Domāju, ka pirmām kārtām Viņš bija norūpējies par arhetipu radīšanu tādā veidā, lai tie radītu paātrinātu polarizāciju. Tas tā ir?

Ra: Es esmu Ra. Varam piedāvāt tikai īsu komentāru. Kopumā jums ir taisnība. Jūs auglīgi varat uzlūkot katru Logosu un viņa projektu kā Radītāju, kurš pēta Sevi. Tā kā sākotnējai signifikatora koncepcijai ir sarežģīta daba, tā ievieš divas lietas. Pirmā – Radītājs pret Radītāju vienā apakš-Logosā, kuri atrodas tajā, ko jūs varat nosaukt par dinamisku spriegumu; otrā – brīvās gribas koncepcija; brīvā griba, būdama pilnīgi paplašināta apakš-Logosos, kuri pazīstami kā kopumi prāts/ķermeni/gars, rada, rada no jauna un turpina radīt kā sekas pašai brīvās gribas dabas funkcijai.

Jautājums: Agrāk jūs teicāt, ka Izvēle tiek veikta trešajā blīvumā un ir ass, uz kuras griežas viss Radījums. Vai jūs nevarētu paplašināt šo apgalvojumu?

Ra: Es esmu Ra. Kā mēs teicām, tas ir Radījuma dabas apstiprinājums. Kā jūs pamanījāt, Radījums, kura daļa ir jūsu Logoss, ir daudzšķautņaina būtība, kura aug un mācās makrokosmiskā mērogā. Logoss nav laika daļa. Viss, kas ir iemācīts, balstoties uz pieredzi oktāvā, – tā ir “ražas novākšana” un Logosa daba.

Jautājums: Kāds empīrisks labums ir no sabiedriskās atmiņas pozitīvu un negatīvu kopumu radīšanas, polaritāšu dalīšanas, atšķirībā no atļaujas sajaukties pretējas polaritātes kopumiem prāts/ķermenis/gars augstākos blīvumos?

Ra: Es esmu Ra. Polaritātes mērķis ir radīt darba pabeigšanas potenciālu. Tas ir liels raksturojums eksperimentiem, kuri attīstījās pēc Izvēles koncepcijas izpratnes. Tam, ka kopumi prāts/ķermeni/gars brīvprātīgi meklē trešā un ceturtā līmeņa pieredzes, ir rezultāts, ka darbs tiek pildīts daudz efektīvāk, tīrāk, intensīvāk un ar lielāku daudzveidību. Piektā blīvuma darbība tiek aplūkota vienādā telpā-laikā ar polaritāti un bez tās. Taču polarizētā kopuma prāts/ķermeni/gars darbības brīvprātīgās dabas dēļ laikā-telpā aplūkojamās vieduma pieredzes ievērojami pastiprinās un padziļinās.

Jautājums: Tas ir, apziņas polarizācijas, kura notiek vēlāk galaktikas evolūcijā, rezultātā pieredzes ir daudz intensīvākas uz divu ceļu esamības rēķina. Vai šīs pieredzes ir atkarīgas viena no otras? Vai darbība pastiprinās uz negatīvas un pozitīvas polarizācijas atšķirību rēķina, jeb pieredzes iegūšana ir iespējama vienas polaritātes ietvaros?

Ra: Ceturtais un piektais blīvums ir diezgan neatkarīgi, pozitīva polaritāte funkcionē bez tā, lai eksistētu negatīvā, un otrādi. Ir jāatzīmē: mēģinot veicināt kopumu prāts/ķermeni/gars polaritātes izvēli, starp divām polaritātēm attīstās laba mijiedarbība. Sestajā blīvumā, vienotības blīvumā, pozitīvajam un negatīvajam ceļam ir jāsaplūst, jo tajā viss tiek uzlūkots kā mīlestība/gaisma un gaisma/mīlestība. Pozitīvai polaritātei, kura citiem es sūta mīlestību un gaismu, tas nav grūti. Taču diezgan grūti būtībām, polarizētām uz kalpošanu sev, jo kaut kādā momentā negatīvajai polaritātei ir jātiek atmestai.

 

Pievienots 13.02.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/svoboda-voli

Tulkoja Jānis Oppe