Луч Воли и Могущества

Gribas un Varenības Stars

Nodaļa no grāmatas “Dzīvo un mīli[1]

19 01 21

Sanats Kumara: Gribas un Varenības Stars uz Zemes attīstīties pēc Mīlestības un Vieduma Stara visu aspektu atvēršanās. Ko viņš sevī ietver, kādas izpausmes?

Tā ir cilvēka varenības attīstība attiecībā pret vidi, vides vadīšana ar domas palīdzību, Dabas Likumu izmantošana, lai vispilnīgāk attīstītu realitāti, tās daudzveidību, neatkārtojamību un nozīmi, attīstot un atspoguļojot cilvēku kā garīgu būtni, piepildītu ar dzīvību, jēgu un vēlēšanos radīt.

Cilvēka varenība būs arī iespējā pilnīgi atbilst tai augstajai misijai, kuru viņā ielikusi Monāde, tam pjedestālam, uz kura viņa cilvēku ir pacēlusi. Cilvēks ir dārgs briljants aptvarā no attīstīta Manasa, augsta intelekta, mīlošas dvēseles un brīvprātīgas gribas paušanas saplūst ar saviem garīgajiem aspektiem, ar savu Dieva pārstāvi, caur kuru Ceļš ir iezīmēts uz augstu kalpošanu, kura sevī ietver ne tikai upurēšanos un pašatdevi, bet arī prieku, laimi un apmierinājumu no šīs vides, no šīs skaistās un varenās cilvēka kā spilgtas individualitātes sava uzdevuma – kalpot Viengabalainajam – apzināšanās pašatklāšanas.

Gribas - Varenības emanācijas attīstība izpaužas tad,

1. Kad ir atvērušās pirmā Stara īpašības – tiekšanās izzināt, attīstīts intelekts un apziņa, attīstīta tiekšanās uz jaunradi un pašatklāšanos, Zināšanu un Patiesības meklējumi, sevis kā visa, kas ir uz Zemes, daļiņas sajūta – sevis kā Dievišķas vienības apzināšanās, tiekšanās Dabas Likumu izmantošanu likt kalpot cilvēces attīstībai, tiekšanās attīstīties uz Gaismas pusi, evolucionēt uz kristālu nevis uz haosu.

2. Kad ir atvērušās otrā Stara īpašības – Dvēseles, visu viņas aspektu attīstītība. Dievišķās beznosacījuma mīlestības paušana, pasaules uztvere caur attīstītu sirdi, caur mākslu un skaistumu, caur pareizām attiecībām cilvēku starpā, kas balstās uz vienlīdzību un mīlestību, harmoniskumu cilvēku attiecībās un mijiedarbībā ar dabu, visām viņas valstībām. Cilvēka augstākās dabas attīstība, vērsta uz to, lai padziļināti pētītu sevi un savas attiecības ar apkārtējo pasauli, savas individualitātes iekļaušanos ar attīstītas Dvēseles palīdzību. Skaidra apzināšanās, ka garīgās īpašības ietekmē cilvēka apkārtējās pasaules veidošanos, cilvēka un realitātes mijiedarbību, šīs mijiedarbības vadību ar attīstīta intelekta palīdzību, apzinātu tiekšanos uzlabot savas attiecības ar visiem cilvēkiem un sevi pašu, nomainot dzīvē orientierus un priekšrokas.

Kad cilvēka otrais – mīlošas Dvēseles – aspekts būs pilnīgi apzināts un sasniegs augstas attīstības stadiju, sāksies trešā pamata aspekta – Gribas un Varenības – pievārēšana. Tad cilvēks savus Intelekta - Izzināšanas un Mīlestības - Vieduma – aspektus savienos ar Mērķtiecīgumu un Varenību, raksturīgu burvim, kurš maina savu vidi un attīsta sevi kā garīguma un pilnības visaugstāko paraugu.

Šie skaistie un cildenie vārdi daudziem skan kā augsts, taču tukšs simbols. Tas norāda, ka viņi atdala sevi no būtības, kas stāv aiz šīm zīmēm, izpratnes. Ka viņi sevi mākslīgi atdala no savas personīgās attīstības nākamās pakāpes, ierobežo sevi ar pus-dzīvniecisku dzīvi, vērstu uz ķermeņa pirmo vajadzību apmierināšanu un cīņu ar pasauli, lai izdzīvotu.

Pasaule necīnās ar cilvēku. Tā cilvēku pieņem tādu, kāds viņš ir. Ja cilvēks grib ar viņu cīnīties, viņš saņem to, ko grib. Ja cilvēks grib harmonizēties ar viņu – viņš saņem to, ko grib. Viss ir cilvēka rokās.

Pagriešanās ar seju pret pasauli ir iespējama jebkurā vecumā, pat uz nāves gultas. Taču gribētos, lai tas notiktu pēc iespējas agrāk, lai cilvēks paspētu izbaudīt dzīvi (ne ar materiālām pārmērībām un baudām, bet saplūstot ar savu Eņģeli un pārveidojot ārējo pasauli atbilstoši skaistai iekšējai pasaulei). Tā tad arī ir Dvēseles aspektu attīstīšana, Mīlestības - Vieduma Stara darbības izpausme, apziņas paplašināšana, vibrāciju pastiprināšana, apskaidrošanās, savienošanās ar Monādi un Zināšanu pieņemšana, lai iemītu Ceļu pie Cilvēka misijas uz Zemes.

Cilvēkam nav pienākums būt pilnīgam. Taču viņš var, ja vēlēsies, iet pa šo ceļu un sekmīgi noiet to līdz galam.

***

Sanat Kumara, ko tu vari pašlaik piebilst tam, kas tika teiks 2007. gadā?

Pašlaik cilvēce ir pavisam tuvu tam, lai iemantotu gribu un varenību. Šie divi jēdzieni ir nesaraujami saistīti, tāpat kā mīlestība ir saistīta ar viedumu.

Griba – tā ir cilvēka īpašība, kura ļauj uzturēt veselību, redzēt visu cilvēku vienlīdzību, nepakļauties kārdinājumiem un vilinājumiem, noregulēt savu ceļu un sekot tam. Tiekšanās caur gribu ne tikai ved jūs šeit, uz planētas, bet ļauj arī pēc nāves sekot tiem labajiem mērķiem, kurus jūs iecerat šajā dzīvē.

Vispār šī (pašreizējā) dzīve daudziem ir lakmusa papīriņš visai iepriekšējai attīstībai, visam, ko jūs esat sastrādājuši šajā Zivs ēras periodā. Tā ir stīga, kas novilkta starp jums un jūsu augstākajiem centieniem, pa kuru jūs noiesiet ar gribu un cerību, mīlestību un skaistumu. Jūsu dzīve – jūsu centienu, tieksmju, zināšanu un ticības pārbaude. Un es novēlu sekmīgi izturēt visas testēšanas, mācības, eksāmenus, lai izietu uz jūsu dzīves nākamo loku jaunā Kristus-apziņas statusā.

 

Pievienots 21.01.2019

http://www.sanatkumara.ru/glavi-iz-knig/luch-voli-i-moguschestva

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat. http://www.sanatkumara.lv/images/Sanat_Kumara/Books/Zhivi_i_ljubi.pdf (Tulk. piezīme)