Ра – Природа вибрации лучей

Ra – Staru vibrācijas daba

(Grāmatas “Viena Likums” fragmenti)

18 01 31

https://www.e-reading.club/book.php?book=1001330

Vibrāciju daba ir tāda, ka to var uzlūkot kā tādu, kurai piemīt matemātiski taisni jeb šauri soļi. Soļiem ir robežas. Katras robežas ietvaros atrodas vibrācijas jeb gaismas bezgalīgas gradācijas. Taču, pienākot pie robežas, nepieciešams pielikt pūles tās šķērsošanai. Krāsas ir pats vienkāršotākais jūsu blīvuma pierobežas dalījumu izteikšanas paņēmiens. Eksistē arī analoģija ar laiku-telpu, kuru var uzlūkot kā pašu krāsu tās modificētā aspektā.

Katram blīvumam piemīt metafizisks, raksturīgs stara kopums. Tādejādi pirmajā blīvumā pamats visam, kas notiks, ir sarkanais stars. Otrajā blīvumā oranžais stars pārstāv indivīda virzību un izaugsmi. Šis stars tiecas uz dzelteno staru kā pašapzināšanās, kā sabiedriskas, tā arī individuālas dabas, paudēju. Trešais blīvums ir dzeltenā stara blīvums, un tā tālāk. Katram blīvumam piemīt savs pirmatnējais stars plus nākamā stara pievilkšanas spēks, kurš evolūcijas procesā izstiepjas un līdz zināmai pakāpei iekrāso jeb ieēno blīvuma pamata krāsu.

Sarkanais stars

Katra attīstības līmeņa, tas ir, katra par otro augstāka blīvuma, galvenos bāzes nosacījumus var aplūkot tā: pirmkārt, tā sauktā sarkanā stara pamata enerģija. Šis stars ir jāsaprot kā pamata pastiprinošais stars katrā blīvumā. Viņa lomu nekad nevajag mazināt vai uzskatīt par mazāk svarīgu vai mazāk produktīvu garīgajai evolūcijai, jo viņš – tas ir pamats.

 

Jautājums: Ja ir augsti polarizēta būtība, orientēta uz kalpošanu citiem, un augsti polarizēta būtība, orientēta uz kalpošanu sev, kāda būs starpība šo abu būtību sarkanajā starā?

Attiecībā uz sarkano staru, starp būtībām, vienādi stipri polarizētām pozitīvi vai negatīvi, nav nekādas starpības.

Pirmā enerģijas pārraide – sarkanais stars. Tā ir nejauša pārraide, un tā ir saistīta tikai ar jūsu vairošanās sistēmu.

Oranžais stars

Oranžais stars – tā ir ietekme jeb vibrācijas paterns, ar kura palīdzību kopība prāts/ķermenis/gars pauž savu spēku individuāli. Oranžo staru var aplūkot kā varu pār indivīdiem. Viņš ir ļoti intensīvs jūsu cilvēkiem individuāli. Šajā starā jūs apiešanos ar citiem “es” varat aplūkot kā ar “ne būtībām”, vergiem vai kustamo īpašumu, nepiešķirot viņiem nekādu statusu.

Dzeltenais stars

Nākamais pamata stars ir dzeltenais. Viņš ir liels līdzeklis mērķa sasniegšanai. Uz šī stara prāts/ķermenis/gars pastiprinās līdz pilnīgam līdzsvaram.

Triāde sarkanais/oranžais/dzeltenais

Spēcīgā triāde sarkanais/oranžais/dzeltenais – tas ir tramplīns, no kura būtība lec uz zaļā stara centru. Zaļais arī ir pamata stars, bet nav pirmatnējais. Negatīvs staru paterns – sarkanais/oranžais/dzeltenais, kurš virzās tieši uz gaišzilo, bet tikai tādēļ, lai sazinātos ar saprātīgo bezbailību. Pozitīvi orientētām būtībām konfigurācija ir vienmērīga, skaidra kā kristāls un ietver visus septiņus starus.

Mēģinot oranžā un dzeltenā staru seksuālu kontaktu, bloķēšana radīsies tad, kad uz šiem stariem vibrē tikai viena būtība. Būtībai, kura seksuāli vibrē uz šiem stariem, piemitīs neapmierināma seksuālās aktivitātes apetīte. Šie vibrāciju līmeņi meklē zaļā stara aktivitāti. Iespēja pārraidīt oranžā vai dzeltenā stara enerģiju eksistē, taču būs negatīvi polarizēta, jo otrs partneris tiks uzlūkots drīzāk kā objekts, nekā otrs “es”; tas ir, pirmais partneris uzskatīs sevi par zagli un situācijas saimnieku.

Zaļais stars

Zaļais stars ir resurss garīgajam darbam. Kad ir aktivizēts zaļais stars, mēs konstatējam, ka varam sākt trešā pirmatnējā stara pastiprināšanu. Tas ir patiesi garīgs stars, kur visiem pārveidojumiem ir prāta/ķermeņa/gara integrēta daba. Uztverot zaļā stara enerģiju, jūs tuvojaties lielajam pagrieziena momentam, kā seksuālā, tā arī jebkurā citā pieredzes veidā. Zaļo staru var pavērst uz āru, tad būtība atdot vairāk, nekā saņem. Ir jāpiezīmē: kad laulībā stājas divas kopības prāts/ķermenis/gars, kuras sasniegušas zaļā stara enerģijas pārraidīšanas līmeni, nākamie stari ir pieejami bez prasības, lai abas būtības justu vajadzību attīstīties vienādā ātrumā.

Gaišzilais stars

Kopībā prāts/ķermenis gaišzilais stars ietver gara izziņu/mācību katrā blīvumā. Viņš atdzīvina veselo, paziņojot citiem stariem par esības veselumu. Partnerim, kurš pieņem gaišzilā stara enerģijas pārraidi, tiek dota iespēja just pieņemšanu no otra partnera puses. Bet tas, kurš šo staru atdod, jūt otra “es” izpausmes attiecībā pret sevi. Pirmais, kas tiek piedāvāts augstāk par zaļo staru, ir pieņemšana vai brīvība. Ir jāpiezīmē: kad laulībā stājas divas kopības prāts/ķermenis/gars, kuras sasniegušas zaļā stara enerģijas pārraidīšanas līmeni, nākamie stari ir pieejami bez prasības, lai abas būtības justu vajadzību attīstīties vienādā ātrumā. Būtība, kura vibrē uz gaišzilā stara vai indigo stara un kurai piemīt biežas citu cilvēku vibrācijas, var šajā enerģijā dalīties ar otru “es”, kurš vibrē uz zaļā stara, uzstājoties kā katalizators pastāvīgai otra “es” apmācībai/mācībai. Līdz tam laikam, kamēr otrā būtība nesasniegs zaļā stara vibrācijas, augstāku staru enerģijas pārraide nav iespējama.

Indigo stars

Kaut arī vērtīgs, indigo stars – tas ir stars, ar kuru strādā tikai zinošie. Tā ir ieeja saprātīgajā bezgalībā un saprātīgas enerģijas ienešana tajā. Tas ir enerģētisks centrs, kurš strādā ar tām mācībām, kuras tiek uzskatītas par iekšējām, apslēptām un okultām, jo šis stars savās iespējās ir bezgalīgs. Kā jūs zināt, visi tie, kas dziedina, māca un strādā Radītāja labā, kurus var uzskatīt par starojošiem un sabalansētiem, savu darbību īsteno uz indigo stara. Indigo stars – tas ir, teiksim, sevis kā Radītāja apzināšanās stars. Tāpēc tie, kam ir aktivizētas indigo stara vibrācijas, var piedāvāt enerģijas pārraidi no Radītāja pie Radītāja. Tas ir svētās dabas sākums tam, ko jūs saucat biseksuālo vairošanās aktu. Indigo stars ir unikāls, jo nes sevī visu un visus, veselumu un vienotību, piedāvājot sevi citiem “es”.

Violetais stars

Violetais stars – tā ir konstante, viņš nefigurē, apspriežot stara aktivizācijas funkcijas. Tā ir zīme, reģistrācija, identiskums, būtības patiesā vibrācija. Tāpat kā sarkanais, arī violetais stars vienmēr ir klātesošs seksuālajā pieredzē. Violetā stara sajūta var izkropļoties, tikt pilnīgi ignorēta vai citu “es” aptverta. Tādējādi būdams kopības /prāts/ķermenis/gars summa un būtība, violetais stars caurauž un pavada jebkuru kopības /prāts/ķermenis/gars darbību.

Jautājums: Tādā gadījumā indivīda enerģētiskie centri, kuri paredz, ka indivīds attīstās pa taisnu līniju no pirmā līdz astotajam līmenim, būtu pilnībā aktivizēti, ja viss strādātu tā, kā jābūt? Vai katrai čakrai ir jāaktivizējas līdz pabeigšanai un pašai lielākajai intensitātei pieredzes beigās katrā blīvumā?

Ra: Es esmu Ra. Hipotētiski runājot, jā. Taču pilnīgi aktivizējusies būtne ir liels retums. Liels akcents tiek likts uz indivīdu harmoniju un līdzsvaru. Katra blīvuma pabeigšanai ir nepieciešams, lai pirmatnējie enerģētiskie centri funkcionētu tā, lai sazinātos ar saprātīgo bezgalību, augstu vērtētu un baudītu gaismu visā tās tīrībā. Taču pilnīgi aktivizējies katrs enerģētiskais centrs ir dažu liktenis, jo katram centram piemīt mainīgs griešanās jeb aktivitātes ātrums. Ir jāizsaka svarīga piezīme: tikko visi nepieciešamie centri aktivizējas minimāli nepieciešamajā pakāpē, starp tiem nodibinās harmonija un līdzsvars.

Patiesā krāsa

Frekvencei, kas ir katra blīvuma pamats, piemīt tas, ko var saukt par patieso krāsu. Šo terminu nav iespējams definēt, vadoties pēc jūsu uztveres un zinātnisko mērījumu sistēmas. Lieta tāda, ka krāsai ir gan telpas-laika, gan laika-telpas raksturojumi. Pēc tam patiesajai krāsai tiek uzlikta jeb piešķirta nokrāsa – šī blīvuma dažādu vibrācijas līmeņu varavīksne un nākamā blīvuma patiesās krāsas vibrāciju pievilkšanās spēks.

Trešā blīvuma pienācīgā patiesā krāsa ir dzeltenā. Taču patiesās zaļās gaismas ietekmes uz dzeltenā stara būtībām piespieda daudzas būtības atgriezties pie sava “es” aplūkošanas, nevis spert soli uz priekšu un aplūkot citus “es” jeb zaļo staru. Šīs parādības daba nav jāuzskata par negatīvu polarizāciju, jo negatīvi polarizēta būtība intensīvi strādā ar pašām dziļākajām dzeltenā stara grupveida enerģijām, īpaši ar manipulēšanu ar citiem “es”, lai kalpotu sev. Pašlaik daudzus cilvēkus jūsu plānā mēs varam pieskaitīt būtībām, kuras ir atgriezušās pie oranžā stara. Tās ir tās, kas jūt patiesās zaļās krāsas vibrācijas un reaģē uz tām, atsakoties nodarboties ar valdības un sabiedrisko darbību. Viņas vairāk meklē sevi.

Taču, neattīstījusi dzelteno staru pienācīgā veidā tā, lai tas balansētu personiskos vibrācijas ātrumus, būtība saduras ar uzdevumu tālāk aktivizēt un balansēt sevi attiecībā pret sevi, tas ir, ar oranžā stara izpausmēm šī telpas-laika centrā.

Trešajā blīvumā katru centru var uzlūkot, kā potenciāli aktivizētu. Trešā blīvuma būtnei, kurai piemīt pilnīgas pašapzināšanās potenciāls, piemīt arī visu enerģētisko centru minimālās aktivizācijas potenciāls. Ceturtais, piektais un sestais blīvums attīra augstākus enerģētiskos centrus. Septītais blīvums – tas ir pabeigšanas un pagrieziena uz bezlaiku jeb mūžību blīvums.

Harmonija un līdzsvars

Logosa griba uzstāda potenciālus, kuri pieejami attīstībā esošai būtībai. Attīstībā esošas būtības griba ir vienīgais ātruma un neatlaidības mērs aktivizācijā, kā arī dažādu enerģētisko centru balansēšanā.

Katram enerģētiskajam centram piemīt plašs griešanās ātruma diapazons; jūs varat to redzēt skaidrāk, aplūkojot krāsu jeb spilgtumu. Jo stiprāk būtības griba koncentrējas un attīra katru enerģētisko centru, jo tas kļūst spilgtāks un griežas ātrāk. Pašapzinošās būtības gadījumā viņai nemaz nav obligāti jāaktivizē visi enerģētiskie centri. Būtībām var piemist ļoti spilgti enerģētiskie centri, taču būt nesabalansēti violetā stara aspektā, neuzmanības pret būtības pieredzes veselumu dēļ.

Sabalansētības atslēga glabājas, būtībām dabiski, spontāni un godīgi reaģējot uz pieredzēm, maksimāli izmantojot pieredzes, pildot balansējošus vingrinājumus un sasniedzot pienācīgu attieksmi pret enerģētiskā centra izpausmes pašu attīrīto spektru violetajā starā. Lūk, kāpēc sakarā ar “ražas novākšanu” enerģētisko centru spilgtums vai griešanās ātrums nav tik svarīgs, kā sabalansēts aspekts jeb būtības violetā stara izpausme. Lieta tāda, ka nesabalansētas būtības, īpaši pirmatnējos staros, izrādīsies nespējīgas izturēt saprātīgās bezgalības mīlestības un gaismas iedarbību pakāpē, kāda nepieciešama “ražas novākšanai”.

Sarkanais, dzeltenais un gaišzilais stari ir pirmatnējie tāpēc, ka nozīmē pirmatnējās dabas aktivitāti.

Sarkanais stars – tas ir pamats, oranžais stars – tā ir virzība pie dzeltenā stara, kurš ir pašapzināšanās un mijiedarbības stars. Zaļais stars – tā ir virzība caur dažādām enerģētisko apmaiņu pieredzēm, saistītām ar līdzcietību un visu piedodošu mīlestību, pie pirmatnējā gaišzilā stara. Gaišzilais stars – tas ir pirmais “es” izstarošanas stars, neatkarīgi no jebkuru citu “es” darbībām.

Zaļā stara būtība nav pakļauta bloķēšanai no citu “es” puses. Gaišzilā stara būtība ir līdz-Radītājs.

Jautājums: Kā indivīds var saprast, kuri enerģētiskie centri viņam ir aktivizēti un neprasa uzmanību, un kuri nav aktivizēti un prasa nekavējošu uzmanību?

Ra: Es esmu Ra. Būtības domas, jūtas, emocijas un vismaz visa viņas uzvedība – lūk, rādītāji sevis paša pētīšanai/apmācīšanai. Analizējot katras dienas pieredzi, būtība var novērtēt to, ko viņa uzskata par nepiemērotām domām, uzvedību, jūtām un emocijām.

Pētot prāta, ķermeņa un gara kopības nepiemērotas darbības, būtība var šos izkropļojumus novietot pienācīgā vibrāciju starā un ieraudzīt, ar ko nepieciešams strādāt.

Gribas un ticības izaugsmei un audzināšanai ir tikai viena tehnika – uzmanības fokusēšana. To, kurus jūs saucat par bērniem, uzmanības apjoms tiek uzskatīts par nelielu. Tāpēc ir jātiecas iegūt spēju koncentrēt uzmanību un turēt to vēlamā programmēšanā.

Ilgstoša prakse nostiprina gribu. Viss darbs var tikt izpildīts tikai tad, kad ir ticība treniņa galīga rezultāta iespējai.

Mazāk jutīgai būtībai ir piemēroti izmantot iedvesmojošus tēlus, vai tā būtu absolūti skaista roze, absolūtas upurēšanās zīme – krusts, Buda, kurš ir Viss un atrodas Vienā, vai kaut kas cits, būtību iedvesmojošs (koncentrēšanās uz tēlu).

Katrs līdzsvars ir pilnīgs un unikāls. Mēs negrasāmies kaut ko slēpt. Atļaujiet sniegt piemēru. Konkrētā būtībā, atļaujiet kā piemēru izmantot Klejotāju, starus var aplūkot kā ārkārtīgi viendabīgus – sarkano, oranžo un dzelteno. Ļoti spilgtu zaļo staru. To līdzsvaro, teiksim, vājš indigo stars. Starp diviem pēdējiem atrodas līdzsvara punkts, kur gaišzilais saziņas stars mirdz spilgtāk nekā parasti. Mēs redzam šo unikālo spektrogrammu violetajā starā, un, ja gribat, vienlaicīgi mēs redzam tīru violetu krāsu, kura aptver veselo. Viņu savukārt aptver sarkanā un violetā staru maisījums, kas norāda uz prāta, ķermeņa un gara integrāciju. Un visbeidzot tas viss ir aptverts ar šīs būtības patiesā blīvuma vibrāciju paternu.

Augstāk sniegto aprakstu var uzlūkot divējādi: gan kā nesabalansētu, gan kā pilnīgu līdzsvaru. Tāda izpratne ir ļoti noderīga saziņā ar citiem “es”. Spēja just bloķējumus ir būtiska tikai dziedniekam. Kad tiek aplūkots krāsu līdzsvars, nedrīkst būt pat niecīgākās daļas sprieduma. Protams, redzot, ka daudzi enerģētiskie centri ir novājināti vai bloķēti, mēs saprotam, ka būtība vēl nav pieņēmusi stafetes kociņu un nav sākusi skrējienu. Taču potenciāli eksistē vienmēr. Visi stari ir pilnīgi sabalansēti un gaida aktivizāciju.

Vēl viens veids, kā atbildēt uz jūsu jautājumu, ir tāds: Būtībai ar pilnīgi atvērtiem potenciāliem visi stari uzliekas cits uz cita tīrā vibrāciju krāšņumā un dzirkstošā mirdzumā tā, ka to aptverošā krāsa ir balta. Tieši to jūs varat nosaukt par potenciālu līdzsvaru trešajā blīvumā.

Jautājums: Vai jūs nevarētu sniegt tāda paša veida informāciju sakarā ar karu un baumām par karu?

Ra: Es esmu Ra. Jūs varat to uzlūkot kā tehniskus jaunumus. Karš dažādu “es” savstarpējās attiecībās ir fundamentāla nobriedušas būtības uztvere. Karš sniedz milzīgas izredzes paātrināt attīstību jebkurā vēlamā virzienā. Vieni var polarizēties negatīvi, pieļaujot naidīgas attiecības jebkura cēloņa dēļ. Otri, nonākuši kara situācijā, polarizējas pozitīvi, aktivizējot oranžo, dzelteno un pēc tam zaļo starus ar varonīgām rīcībām, vērstām uz citu “es” glābšanu.

Un visbeidzot trešie var stipri polarizēt zaļo staru, paužot universālās mīlestības principu, atbildot uz jebkuru izkropļojumu iesaistīšanās naidīgās darbībās veidā. Šajā gadījumā būtība var pārvērsties apzinošā būtnē ļoti īsā jūsu laika-telpas sprīdī. To var uzlūkot kā attīstību traumas rezultātā. Ir jāatzīmē, ka jūsu būtībām vislielākā attīstība notiek uz tāda katalizatora, kā trauma, rēķina.

Izlaidumā jeb “ražas novākšanā” uz pozitīvo ceturto blīvumu aktivizēts sarkanais stars tiek uzlūkots tikai kā pamats visam, kas notiek vibrāciju līmeņos. Taču visa notiekošā rezultāts ir violetā stara enerģija.

Violetais stars ir vienīgais kritērijs “novākšanai” uz pozitīvo ceturto blīvumu. Gadījumā, ja “ražas novākšana” notiek uz negatīvo ceturto blīvumu, sarkanā, oranžā un dzeltenā staru intensitāte tiek uzlūkota kā nelokāmība, jo negatīvai attīstībai nepieciešama tieši tāda veida enerģija. Ir ārkārtīgi grūti atvērt eju uz saprātīgo bezgalību no saules pinuma centra, kas nepieciešams “ražas novākšanai” uz negatīvo ceturto blīvumu.

Jautājums: Vai eksistē kaut kāda atšķirība violetā stara aktivitātē jeb spējās starp pozitīvas un negatīvas orientācijas būtībām, kuras atrodas ieejas ceturtajā līmenī?

Ra: Es esmu Ra. Jā. Pozitīvā ceturtā blīvuma violetais stars būs iekrāsots ar zaļā, gaišzilā un indigo staru enerģiju triādi. Šo nokrāsu var uzlūkot kā daļu no varavīksnes vai prizmas, kādu jūs to pazīstat, un stari precīzi norobežosies cits no cita.

Negatīvā ceturtā blīvuma violetais stars aurā ietver, teiksim, sarkanā, oranžā un dzeltenā staru nokrāsas, turklāt stari drīzāk būs izsmērēti nekā norobežoti.

Jautājums: Vai jūs nevarētu apgaismot starpību starp dzeltenā un oranžā staru aktivizāciju?

Ra: Es esmu Ra. Oranžais stars – tā ir ietekme jeb vibrācijas paterns, ar kura palīdzību kopība prāts/ķermenis/gars pauž savu spēku individuāli. Oranžo staru var aplūkot kā varu pār indivīdiem. Viņš ir ļoti intensīvs jūsu cilvēkiem individuāli. Šajā starā jūs apiešanos ar citiem “es” varat aplūkot kā ar “ne būtībām”, vergiem vai kustamo īpašumu, nepiešķirot viņiem nekādu statusu.

Dzeltenais stars – tas ir fokusējošs jeb ļoti spēcīgs stars. Viņš būtību raksturo attiecībā pret, teiksim, grupām, biedrībām vai lielu skaitu kopību prāts/ķermenis/gars. Šī dzeltenā stara vibrācija ir serdenis naidīgām darbībām, kurās viena būtību grupa jūt vajadzību un tiesības dominēt pār citām būtību grupām, kā arī pakļaut viņu gribu saimnieku gribai. Savos polarizācijas paternos negatīvais ceļš izmanto dzeltenā un oranžā staru kombināciju. Taču, ja šos starus izmanto mērķtiecīgi, viņi veicinās īstenot kontaktu ar saprātīgo bezgalību. Parasta seksuāla dzimumakta daba: ja viena partnera pirmatnējie vibrāciju paterni, dzeltenie vai oranžie, satur bloķējumu, tad tieši šī bloķējuma rezultātā ir jūtams neapmierināms seksuāls bads. Kad uz šiem stariem vibrē abi partneri, seksuālajā mijiedarbībā rodas potenciāls polarizācijai: viena būtība jūt apmierinājumu no pazemojuma, verdzības un atkarības, otra – no pārākuma un kontroles pār pirmo. Šajā gadījumā tiek pārraidīta seksuālā enerģija ar negatīvu polarizāciju.

Zaļā stara aktivizācija satur ievainojamību no dzeltenā vai oranžā stariem – stariem, saistītiem ar iegūšanu. Galvenokārt tas ir dzeltenais stars, kurš bieži pāriet oranžajā. Bailes no iegūšanas, vēlēšanās iegūt, bailes, ka viņus iegūs, un vēlēšanās, lai viņus iegūtu – tas ir viss ir izkropļojumi, kuri bojās zaļā stara enerģijas pārraides.

Jauna informācija ir tāda: tikko kā tiek sasniegts zaļais stars, būtība uzreiz iegūst spēju pieiet pie gaišzilā stara, un tiek gaidīta tikai indivīda pastiprināšanās. Indigo stars atklājas tikai caur ievērojamu treniņu un praksi, kura galvenokārt ir saistīta ar to, ka būtība sevi pieņem ne tikai kā polarizētu un sabalansētu “es”, bet kā Radītāju, kā bezgalīgi vērtīgu būtību. Tā sākas indigo stara aktivizācija.

Zaļajam staram ir divas iespējas. Pirmkārt, ja abi partneri vibrē uz zaļā stara, enerģijas pārraide savstarpēji pastiprināsies. Negatīvais pols jeb, kā jūs to saucat, sieviete, velk ārā enerģiju no vīrieša saknēm caur enerģētiskajiem centriem un atjaunojas fiziski. Pozitīvā jeb vīrišķā polaritāte, kādu jūs to redzat savā ilūzijā, pārraidē atrod iedvesmu, kura apmierina un baro kopības prāts/ķermeni/gars garīgo daļu. Abi partneri polarizējas un atbrīvo pārpalikumu no tā, kas katram pieder, tas ir, negatīvi-intuitīvas un pozitīvi-fiziskas enerģijas. Tāda enerģiju pārraide bloķējas tikai tad, kad viena vai abas būtības jūt bailes, ka viņas tiks iegūtas, vai vēlēšanos iegūt.

Zaļā stara otra iespēja – kad zaļā stara enerģiju piedāvā tikai viena būtība, otrs partneris nepiedāvā universālās mīlestības enerģiju. Tas ved pie enerģijas pārraides bloķēšanās tam partnerim, kurš nepiedāvā zaļā stara enerģiju, pastiprina viņa neapmierinātību un apetīti. Zaļais stars ir nedaudz polarizēts uz kalpošanu citiem.

Pašlaik jūsu cilvēku vidū gaišzilā stara enerģijas pārraide notiek ļoti reti, taču sniedz lielu palīdzību, pateicoties enerģiju pārraidēm, kuras saistītas ar spēju paust sevi bez bailēm jeb bez pašsaglabāšanās apdraudējuma sajūtas.

Indigo stara nodošana ir ārkārtīgi reta jūsu cilvēku vidū. Tā ir ķermeņa kopības svētā daļa, kad kontakts ar saprātīgo bezgalību var īstenoties tikai caur violeto staru. Divos pēdējos līmeņos bloķējumi rasties nevar, tāpēc ka, ja abas būtības nav gatavas šai enerģijai, tā nav novērojama, netiek nodota un, tātad, netiek bloķēta. Tas ir tikpat, kā no motora izņemt aizdedzes sadali.

Pirmkārt: būtībai ar aktivizētu zaļo staru piemīt potenciāls tiešai un vienkāršai analoģijai ar to, ko jūs varat saukt par prieku, par garīgu un metafizisku dabu, eksistējošu saprātīgajā bezgalībā. Tas ir liels atbalsts esības patiesās dabas izzināšanā. Otra biseksuālās vairošanās potenciāla priekšrocība – iespēja iegūt svēto izpratni jeb saikni ar, teiksim, ieeju saprātīgajā bezgalībā, jo pienācīgi sagatavojoties, var īstenot to, ko jūs saucat par maģiju, un sasniegt saprātīgās bezgalības sajūtas.

Pozitīvi orientēti indivīdi, kuri caur meklējumiem vai gribas aktu koncentrējas uz saprātīgās bezgalības sasniegšanu tādā veidā, spēj vērst saprātīgo bezgalību uz darbību, kuru vēlas izpildīt, vai tās būtu kalpošanas zināšanas, spēja dziedināt vai jebkura vēlēšanās kalpot citiem.

Seksuālā izpausme – ķermeņa kopības pamats.

Logosa griba uzstāda potenciālus, kuri pieejami attīstībā esošai būtībai. Attīstībā esošai būtībai griba ir vienīgais ātruma un neatlaidības mērs aktivizācijā, kā arī dažādu enerģētisko centru balansēšanā.

Jautājums: Kāpēc sarkanais, dzeltenais un gaišzilais enerģētiskie centri tiek saukti par pirmatnējiem centriem?

Ra: Es esmu Ra. Mēs nevaram pateikt, kas būtībai var būt svarīgs. Sarkanais, dzeltenais un gaišzilais stari ir pirmatnēji tāpēc, ka nozīmē pirmatnējās dabas aktivitāti.

Sarkanais stars – tas ir pamats, oranžais stars – tā ir virzība pie dzeltenā stara, kurš ir pašapzināšanās un mijiedarbības stars. Zaļais stars – tā ir virzība caur dažādām enerģētisko apmaiņu pieredzēm, saistītām ar līdzcietību un visu piedodošu mīlestību, pie pirmatnējā gaišzilā stara. Gaišzilais stars – tas ir pirmais “es” izstarošanas stars, neatkarīgi no jebkuru citu “es” darbībām.

Zaļā stara būtība nav pakļauta bloķēšanai no citu “es” puses. Gaišzilā stara būtība ir līdz-Radītājs.

Daudzas reizes mēs esam runājuši par balansēšanās relatīvo svarīgumu un attiecībā par katra enerģētiskā centra maksimālās aktivizēšanas mazāku nozīmīgumu. Cēloni jūs uztvērāt pareizi. Būtība ir norūpējusies par to, vai viņa atrodas uz pozitīvās “ražas novākšanas” ceļa, kārtojot dažādas pieredzes enerģijas. Pati vājākā būtība var būt sabalansētāka nekā būtība, kurai piemīt lielāka enerģija un aktivitāte, kalpojot citiem. Tas notiek dēļ neatlaidības, ar kādu griba fokusējas uz pieredzes izmantošanu sevis izzināšanā. Sabalansēta būtība šķietamā uzbrukumā no cita “es” puses ieraudzīs šī darbības cēloņus, kuriem vairumā gadījumu piemīt sarežģītāka daba, nekā otrā blīvuma vērša uzbrukumam, kā jūsu piemērā. Tātad sabalansēta būtība būs atvērta lielākām iespējām kalpot citiem trešā blīvuma “es”.

Visām būtībām piemīt visu iespējamo vibrācijas ātrumu potenciāls. Tātad zaļā un gaišzilā staru enerģētisko centru aktivizācijas potenciāls, protams, atrodas tur, kur tam arī jābūt – Mīlestības radīšanā. Taču negatīvi polarizēta būtība “ražas novākšanu” sasniegs uz tā rēķina, ka ārkārtīgi efektīvi izmantos sarkano un dzelteni oranžo starus un virzīsies tieši uz ieeju indigo, ejot pa saprātīgās bezgalības ieplūšanas saprātīgo kanālu.

Stara ķermenis

Sarkanā stara ķermenis – tas ir jūsu fiziskais ķermenis. Taču tas nav tas ķermenis, kuru jūs izmantojat kā fizikas apģērbu. Tas nav ķermeņa celtniecības materiāls, bet elementāls ķermenis, kuram nav formas. Sarkanā stara ķermenis ir pamata bezveidīgais ķermenis – to ir ļoti svarīgi saprast tāpēc, ka eksistē daudzas dziedniecības tehnikas, kuras var izmantot, izprotot elementus, kādi ir fiziskajā nesējā.

Oranžā stara ķermenis tad arī ir fiziskais nesējs, kuru jūs pašlaik pazīstat un kurā gūstat pieredzi ar katalizatora palīdzību. Šim ķermenim piemīt prāta/ķermeņa/gara raksturojumi, un viņš ir piemērots fiziskajai ilūzijai, kā jūs to nosaucāt.

Zaļā stara ķermeni vai gaišzilā stara ķermeni var saukt dēvisku. Viņam ir daudz citu nosaukumu, īpaši tā sauktajās Indijas valstīs vai rakstos, jo jūsu vidū ir bijuši tie, kas ir pētījuši šīs jomas un saprot dēvisko ķermeņu dažādos veidus. Katrā blīvumā eksistē daudz, daudz ķermeņu veidu, kuri analoģiski jūsējiem.

Indigo stara ķermenis, kuru mēs izvēlamies saukt par ēterisko ķermeni – tas ir ieejas ķermenis. Šai ķermeņa formai piemīt viela, taču viņu var ieraudzīt tikai kā gaismas ķermeni, jo pēc vēlēšanās viņš var pieņemt jebkuru formu.

Violetā stara ķermeni jūs varat saprast kā ķermeni, kuru jūs saucat par budhiālo jeb viengabalaino.

Katrs ķermenis ietekmē kopumu prāts/ķermenis/gars. Kā mēs jau esam teikuši, viņu savstarpējās attiecības ir sarežģītas un daudzveidīgas.

Iespējams, būtu jāpiedāvā tikai viens padoms. Indigo stara ķermeni dziednieks var izmantot tikai tajā gadījumā, ja viņš savu apziņu spēj izvietot ēteriskajā ķermenī. Violetā stara ķermenis jeb budhiālais ķermenis arī ir svarīgs dziedniekam, jo viņā ir ielikta veseluma jēga, ļoti tuva visa, kas ir, vienotībai. Šie ķermeņi ir katras būtības daļa, un viņu pienācīga izmantošana un izpratne, kaut arī ir daudz attīstītāka, nekā vajadzīga “ražas novākšanai” trešajā blīvumā, tomēr ir noderīga zinošajam.

 

Pievienots 31.01.2018

http://sanatkumara.ru/stati-2018/priroda-vibratsii-luchey

Tulkoja Jānis Oppe