Print

Ņina Terehova - Planētas miegs. Turpinājums

(Skaties rakstu http://www.so-tvorenie-spb.ru/articles_sub20.html[1])

Atgriezīsimies pie amerikāņu zinātnieka K. Pribrama vārdiem, kurš 1999. g. savā publikācijā “Senā gudrība un mūsdienu fizika” (“Древняя мудрость и современная физика”) rakstīja: “Pateicoties ģeomagnētiskajām izmaiņām, pārlieku lielajai Saules aktivitātei un kosmiskajai pārbīdei telpas-laika kontinuumā, ir izmainījusies Zemes un Saules dabiskā pulsācija, kura no elektromagnētiskas ir pārtapusi skalāri-tahioniskā.”

Tiekam skaidrībā, kas tas ir – skalāri-tahionisks lauks...

14 10 26 01

1. att. Garenvilnis un šķērsvilnis.

Pirmā bildīte 1. att. attēlo garenvilni (zilā krāsa), otrā – parastu elektromagnētisku šķērsvilni (sarkanā krāsa).

Mēs redzam, ka viļņi ir nobīdīti pēc fāzes.

Bet tagad aplūkosim pierastu elektromagnētiskā viļņa attēlu (2. att.).

14 10 26 02

2. att. Elektromagnētisks vilnis.

Tas ir tas vilnis, kur garenviļņa un šķērsviļņa FĀZES SAKRĪT. Jūs NEATRADĪSIET elektromagnētiska viļņa attēlu, kur elektriskā un magnētiskā komponente būtu nobīdīta pēc fāzes.

Padomāsim par šo detaļu...

Iznāk, ka bez mums pierastajiem elektromagnētiskajiem viļņiem (šķērsviļņiem) var izdalīt patstāvīgus skalārus viļņus [1] (garenviļņus), kuri pēc fāzes nesakrīt ar magnētisko šķērsviļņu vektoru lauku.

[1] Elektromagnētiska rakstura garenvilnis (skalārs) tad arī ir gravitācijas vilnis, jo gravitācijas daba – tas ir statisks elektrisks “lauks” (vakuuma uzlādēta vide). Ja tā kļūst mainīga gareniskā virzienā, tad būs jau gravitācijas vilnis.

“Skalāro invertoru sistēmas balstās uz ierīču (tā saukto translatoru), kuras ļauj elektromagnētisku enerģiju pārveidot skalāra viļņa enerģijā, darbību. Izplatoties ar ātrumu, kurš par 9-13 pakāpēm pārsniedz gaismas ātrumu, un, būdami joprojām maz konstatējami, skalārie viļņi uzrāda ievērojamu iekļūšanas spēju attiecībā pret standarta ekrāniem. Ar daudzelementu translatora palīdzību iegūti spēcīgi skalāri stari var tikt izmantoti armijā kā ierocis.” (no interneta)

Skaņa, piemēram, izplatās garenvilnī. Bet gaisma – šķērsvilnī. (Tāpēc negaisa laikā skaņa var nesakrist ar zibens uzliesmojumu – biežāk atpaliek.)

(Piezīme. Gaismas daba nav zināma. Priekšstati par gaismu kā par daļiņām vai viļņiem – tie ir vienkāršoti priekšstati. Gaisma ir kaut kas trešais, pagaidām nezināmais, ko dažos gadījumos var aprakstīt kā vilni, bet citos – kā daļiņu (fotonu) plūsmu, un tikai. Gaisma – fiziskajā optikā elektromagnētisks starojums, kuru uztver cilvēka acs. Par gaismas aizņemtā spektrālā diapazona īsviļņu robežu ir pieņemts apgabals ar viļņu garumu vakuumā 380 – 400 nm (750 – 790 THz)...)

Katrs cilvēks dzird skaņas un redz gaismu...

Kāpēc tad zinātnieki operē tikai ar tādu jēdzienu kā elektromagnētiskie viļņi, kuri ir tikai lauku mijiedarbības atsevišķs gadījumsgarenviļņa un šķērsviļņa summa fāzu sakrišanas momentā, un neņem vērā skalāros viļņus?

Šeit runa ir par Zemes magnētiskā lauka skalāro komponenti, par skalārajiem garenviļņiem, bez kuriem nav iespējama visu planētas olbaltumvielu organismu eksistence. Dzīva šūna un dzīva matērija savas evolūcijas procesā automātiski izmanto šos laukus kā optimāli piemērotus savu dzīvības procesu nodrošināšanai. (Pēc Omskas pielietojamās psihofizikas institūta pētījumu rezultātiem (akadēmiķa V.I. Ņesterova (В.И. Нестеров) grupa) ir konstatēti ārkārtīgi vāji virpuļa veida magnētiski lauki apkārt VISĀM bioloģiskām sistēmām; tie nodrošina ciešu savstarpējo saikni starp magnētiskajiem laukiem un bioloģiskajām sistēmām).

Visam var atrast savus cēloņus.

Pirmkārt, Zemes magnētiskā lauka skalārās komponentes oficiālu atklājumu Tomskas fiziķis G.V. Nikolajevs (Г. В. Николаев) izdarīja tikai 1982. gadā. Šis atklājums ieviesa principiāli jaunu priekšstatu par magnētiskajiem spēkiem un dažos fiziķos izraisīja apjukumu.

Otrkārt, vairākas tūkstošgades planēta Zeme “gulēja”, un atrast viņas vājos skalāros viļņus bija grūti, tāpēc ka skalārajam magnētiskajam laukam nav mijiedarbības ar parastajiem magnētiskajiem materiāliem, un tos nevar noteikt ar pazīstamajām Faradeja un Ampēra metodēm.

Bet tagad Zeme ir “pamodusies”, atdzīvojusies kā bioloģiska sistēma, un viņas dabiskā pulsācija ir izmainījusies. Ja atgriežamies pie Pribrama vārdiem, tad precīzāk būs sacīt, ka “ir izmainījusies Zemes un Saules dabiskā pulsācija, kura ir kļuvusi ne tikai elektromagnētiska, bet arī skalāri-tahioniska”.

Kā to vienkāršāk saprast?

Katra dzīva sistēma gala rezultātā sastāv no Radītāja elementārdaļiņu “ķieģelīšiem”. Katram tādam “ķieģelītim” piemīt Radītāja mūžīgais potenciāls, dzīvības avots, kurš pastāvīgi pulsē, izstaro daļiņas (tahionus).

14 10 26 03

3. att. Tahions.

(Tahions – hipotētiska daļiņa, kura pārvietojas ar ātrumu, kurš pārsniedz gaismas ātrumu vakuumā. Hipotētiskos laukus, kuri atbilst aprakstītajai daļiņai, sauc par tahionu laukiem. Tā izskatās sfēriskas formas objekts, kurš pārvietojas ātrāk par gaismu (tā varētu izskatīties tahions, ja spētu atstarot gaismu). (3. att.) Vikipēdija

Pamodusies planēta pastiprināja savu skalāri-tahionisko viļņu pulsāciju, kura viņai piemita sākotnēji.

Nevajag aizmirst par Saules sistēmas planētu un Saules ārējo iedarbību uz Zemi. Viņu spēcīgie skalāri-tahioniskie un magnētiskie lauki iedarbojas uz Zemes pašas skalāri-tahionisko (pulsējošo) lauku. Rezultātā mums ir VISI viļņu veidi – gan garenviļņi (kad fāzes nesakrīt), gan elektromagnētiskie (fāzu sakrišanas gadījumā).

Kamēr Zeme “gulēja” vairākas tūkstošgades, dzīvība uz planētas tika uzturēta, pateicoties elektromagnētiskajai rezonansei, 7.8 Hz, ar Saules sistēmu.

Taču kosmisku sistēmu evolūcija nekad neapstājas. Kosmosa gamma starojumi noveda pie tā, ka Zemes un Saules ritma nesakrišanas “atriālā aritmija” sāka Zemi iznīcināt (dabas katastrofas). Radās nepieciešamība Zemi pamodināt, kas arī tika izdarīts, iespējams, paša cilvēka rokām. (Skaties atombumbu uzspridzināšanas Mururoa atolā 1995. g..)

Tagad viņa ir “pamodusies” un paudusi iekšējo gribu (augšupcelties). Pastiprinājusi savu skalāro viļņu pulsāciju. Izgājusi uz planētas sirds ritmu (20 Hz) un pat augstāk.

Citiem vārdiem, par galveno dzīvības rezonansi uz planētas ir kļuvis rezonanšu akords (7.8 Hz – 14 Hz – 20 Hz) VIENLAICĪGI.

14 10 26 04

4. att. Tomskas Valsts Universitāte, magnetogramma 2014. g. 15.-17. jūnijā.

Un tradicionāli pieskarsimies cilvēkam.

Lai augšupceltos apziņā un ķermenī kopā ar planētu Zeme, cilvēkam ir jāprot turēt (PASTĀVĪGI, nepārtraukti!) noskaņojumu uz šo kopīgo Zemes rezonansi. Tas tad arī ir – IEZEMĒTIES. Taču pašlaik tas izdosies tikai pie nosacījuma, ja jūsu sirds ritms sakrīt ar Zemes sirds ritmu. Mātes-Zemes Spēks pievienojas jūsu Spēkam, ja jūs esat rezonansē ar viņu.

Tālāk, SAIKNE ar savu „Augstāko Es” (VIENOTĪBA ar Tēvu Radītāju).

PIEPILDĪTIES AR GAISMU Tēva-Mātes Vienotības serdenī. (Gaisma – zināšanas.)

Un tad atvērsies garīgā daudzdimensionālā SIRDS, un no turienes līs Radīšanas enerģija, GARĪGĀ GAISMA, kura atklās jūsos jaunas iespējas un pamodinās VIENOTĪBAS SPĒKU.

Piedāvājam jums lielisku praktisku vingrinājumu no Iekš-Zemes civilizāciju vēstījumi. „CILVĒCE TAPŠANAS CEĻĀ” (Послания Внутри-Земных цивилизаций. ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НА ПУТИ СТАНОВЛЕНИЯ).

„Kādā veidā sevis iekšienē nodibināt frāzes „Es Esmu Vienotība” neapšaubāmību un īsteno būtību?

Pirmkārt, tas ir apzināts apgalvojums (balsī vai pie sevis, galvenais, tam ir jābūt apgalvojumam tavā apziņā). Nepieciešams, lai tu apgalvotu šo reālo patiesību, atkārtojot „Es Esmu Vienotība” no rīta, tikko kā tu pamodīsies. Kā arī vakarā, kad tu dodies pie miera, vajag atkārtot: „Es Esmu Vienotība”.

Apgalvojot šo frāzi „Es Esmu Vienotība”, tev būs nepieciešams stādīties priekšā apziņā, iztēlojoties vai vizualizējot, ar spožu gaismu piepildītu kalnu kristālu, kurš atrodas virs tavas galvas 1 metra augstumā. Tu iztēlojies šo kristālu virs galvas, vienlaikus apgalvojot „Es Esmu Vienotība”. Pēc tam stādies priekšā tādu pašu kristālu zem abām kājām: iztēlojies, ka tur (zem labās kājas, un pēc tam zem kreisās) atrodas ar spožu gaismu piepildīts kristāls, un vienlaikus apgalvo „Es Esmu Vienotība”. Vizualizējot šo kristālu sākumā vienu metru zemāk par tavu labo kāju, un pēc tam vienu metru zemāk par tavu kreiso kāju. Tātad tu esi savienots trīs punktos ar trim Avota kristāliem: pirmais vienu metru augstāk par tavu galvu, otrais un trešais vienu metru zem katras tavas kājas. Kad esi atkārtojis 3 reizes „Es Esmu Vienotība”, nepieciešams pilnīgi koncentrēt savu uzmanību, savu apziņu savas būtības iekšienē, krūšu centrā, garīgajā sirdī. Un atkārtot „Es Esmu Vienotība”. Tu būsi patīkami pārsteigts, ļoti ātri konstatējot, ka tu jūti vibrāciju, bet nevis tavā ķermenī, nevis tavā aurā vai tavā astrālajā apvalkā, bet punktos, kuri atrodas vienu metru virs tevis un zem tevis. Un, tiklīdz šīs vibrācijas kļūs sajūtamas, tās tūlīt aktivizēs punktu tavu krūšu centrā, uz kuru tu sakoncentrēji savu apziņu.

(Piezīme: apzināta frāzes „Es Esmu Vienotība” atkārtošana tālu iziet aiz vienkāršas prāta afirmācijas ietvariem, jo runa ir par Vibrāla tipa afirmāciju, kura ir brīva no ticības šabloniem un jebkuras prāta darbības. Šo frāzes vārdu vibrācija ir ierakstīta (no šī pēdējā 50 000 gadu cikla paša sākuma) kā Vibatuārs kods, kuram jāizpaužas realitātē kādā noteiktā momentā, un tieši šajā pašreizējā momentā, kuru jūs izdzīvojat tagad).”

Panākumus izvēlētajā ceļā!

Terehova Ņina un Bubļiks Sergejs. http://www.so-tvorenie-spb.ru/

Sanktpēterburgas garīgo tehnoloģiju centrs “Со-Творение” (“Līdz-Radīšana”).

 

Pievienots 26.10.2014, atjaunots 04.12.2014

http://www.sanatkumara.ru/kniga-svetlani-tumanovoy/son-planeti-prodolzhenie

Tulkoja Jānis Oppe


[1] Skat....