Helēna Maistrenko - Jēdzieniskā domāšana, jeb Kāpēc cilvēki tik neuzmanīgi lasa?

2015.05.30.

Nesen saņēmu īsiņu vēstuli no Dmitrija: “Sāku lasīt Mozus grāmatas 1. un 2. Biju pārsteigts, kā gan cilvēki neredz un nesaprot to, ko lasa?! Tur taču viss ir uzrakstīts!”

Par to, ka mainās cilvēka domāšanas darbības spējas, tiek rakstīts gan daudz, gan maz vienlaicīgi. Ir svarīgi, kas un kā tiek rakstīts.

Cilvēku domāšana mainās gan no paaudzes uz paaudzi, gan pašas cilvēka dzīves laikā. Jo pats domāšanas process ir dinamisks. Tā apstāšanās, bloķēšanās, pamiršana nozīmē Dvēseles nāvi līdz ar progresējošu ķermeņa dzīves degradāciju, invaliditāti, nepilnību un, kā sekas, – fizisko nāvi.

Iebildumi, ka ir garīgi slimi cilvēki, kuri dzīvo ilgi, ir nepamatoti, jo viņu domāšanas darbība nav pārtraukta. Tā ir apmaldījusies, pakļauta ietekmei, slimīga, nevesela, bet ne apturēta. Pat tad, kad mums, veseliem cilvēkiem, šo domāšanas darbību ir grūti saprast vai ieraudzīt.

Tas, ka vismaz puse civilizētās sabiedrības dzīvo un veselo cilvēku atrodas psihes pierobežas stāvoklī, speciālistiem un ne tikai ir zināms sen. (Pierobežas psihiskie traucējumi atrodas uz pašas robežas starp stāvokļiem vesels – slims... Tā var būt paaugstināta aizkaitināmība, astēnija, uzmācīgi stāvokļi, veģetatīvas disfunkcijas.

Slimības pirmcēloņiem pieskaita cilvēka pārdzīvotus dažādus psiholoģiska rakstura konfliktus – vai tie būtu iekšēji, vai ar apkārtējo vidi. Nereti eksistē arī dziļāki cēloņi – iepriekšēja bioloģiska gatavība, iepriekš ģenētiski noteiktas rakstura īpatnības.)

Diezgan pārtikušajos 70-jos gados par šo faktu ziņoja ne tikai mediķiem un speciālo dienestu darbiniekiem, bet arī skolotājiem, pedagogiem, psihologiem, sociālo sfēru darbiniekiem, vadītājiem un tiem, kas profesionālās darbības dēļ kontaktējās ar lielām cilvēku grupām. Informāciju plaši neafišēja, bet tā nebija arī “slēgta”.

80-jos, bet īpaši 90-jos gados – krasi visā civilizētajā pasaulē pieauga garīgo traucējumu un psihisko slimību izpausmju skaits. Tiesa, masu informācijas līdzekļi vairāk kliedz par sirds un asinsvadu un infekcijas slimībām, epidēmijām un pandēmijām. Garīgo slimību dinamikas attīstību – noklusē, vēlāk – izkropļo statistiku...

Taču šodienas saruna nav par garīgām slimībām.

Par “vesela” cilvēka domāšanas darbības izmainīšanos.

Kurp un kā tā mainās?

Kāpēc tehnisko, dabiski – zinātnisko fakultāšu studenti nav spējīgi patstāvīgi iegūt zināšanas, apgūt izklāstīto materiālu, ko gan teikt par nopietnu zinātnisku darbību!.. (humanitārajiem situācija ir vēl sliktāka!)

Kāpēc skolēni ir sākuši just grūtības izklāstīt literatūras, mācību materiālu parastā valodā, lai parādītu savu redzējumu, jušanu?..

Kāpēc izlasītā teksta jēga slīd garām sapratnei?..

Vēlreiz pievērsīsim uzmanību, ka šodienas sarunas mērķis, priekšmets nav apsūdzības un kritika, bet vēlēšanās tikt skaidrībā: kas notiek? Un mūžsenais: ko darīt? Neapstrīdami, ir un būs talantīgi, apdāvināti bērni, pusaudži, jauni cilvēki. Saruna ir par tendenci, ka bērni, pusaudži, studenti masveidā paliek dumjāki, un par to, kādi apziņas vadības mehānismi ved pie tā, ka veseli cilvēki acīmredzami kļūst dumjāki. Saruna par jēdzienisko domāšanu un cilvēku domāšanas darbību.

Jēdzieniskā domāšana (vārdiski loģiskā) ir viens no domāšanas veidiem, kuru raksturo jēdzienu, loģisku konstrukciju izmantošana. Jēdzieniskā domāšana funkcionē uz valodas bāzes un ir domāšanas vēsturiskās un ontoģenētiskās attīstības visvēlākais etaps. Jēdzieniskās domāšanas struktūrā formējas un funkcionē dažādi vispārinājumu veidi.

Psiholoģijas vēstures vārdnīca

Ar patiesu pateicību un neviltotu interesi noklausījos L.A. Jasenkovas lekciju “Gudrie vairs nav vajadzīgi” (15.05.08 vietne K Ra Mola

15 05 30

Gudrie vairs nav vajadzīgi

Video

Par pašlaik darbībā esošajām skolu programmām un standartiem. Kādā veidā šīs programmas ved pie skolēnu neizglītotības, viņu jēdzieniskās domāšanas trūkuma, kā arī, pie kā ved atteikšanās no akadēmiskās pieejas skolas izglītībā. Praktiski padomi vecākiem.)

Milzīga atzinība un pateicība L.A. Jasenkovai, tāpat arī citiem autoriem, kuru novērojumi un pētījumi saskan ar viņu, zinātniekiem, pētniekiem, lasītājiem!

Par cēloņiem, sākotnēm stāvoklim, kāds šodien izveidojies domāšanas darbībā, šajā un citās līdzīgās runās tiek stāstīts pieejami, uztverami un sīki!

Piedāvājam pievērst uzmanību vēl vienai mūsu uztveres īpatnībai – mutvārdu Dzīvajam Vārdam, mutvārdu Dzīvajai Runai! Fakts, ka iedzīvotāji vispārēji globāli paliek dumjāki, nespējīgi uz patstāvīgu jēdzienisko domāšanu, bez šī virziena aplūkošanas nebūtu pilnīgs.

Mūsu tradīcijas, kultūra, pasaules uztvere tika formētas, nostiprinātas un nodotas no paaudzes uz paaudzi caur Dzīvu Tēlainu saziņu no vectēviem uz mazdēliem, no tēviem uz dēliem, no priesteriem uz darba cilvēkiem. Dzīvais Tēlainais Vārds nesa, nodeva, atdzīvināja un apgaroja Vēsti, Patiesību, dāvātu no Dzimtas Dieviem. Caur Dzīvo Tēlaino saziņu mēs saņēmām gan Pasaules-ēkas, Pasaules kārtības parašas, gan Esamības daudzdimensionalitātes Noteikumus, Zināšanu, gan kopdzīves, Goda, Pienākuma, Sirdsapziņas noteikumus! Dzīvais Vārds dzima un tika nodots no Gara, saskaņojoties ar Sirdsapziņu – Kopīgo Vēsti (согласуясь с Совестью – Совместной Вестью).

СОВѣСТЬ. СО-ВѣСТЬ: совместная вhсть. Или кратко: это Бысть и Вѣдать как Боги. СОВѣСТЬ, совсем не обязательное приложение к Духу при зачатии. Кому-то дарят, а кому-то нет (зависит от уровня развития Души, от эволюционного числа). «Жить по совѣсти» — начальный период просветления человека, основной – «жить в совѣсти». То, что сейчас подразумевают под «совhстью», прописывается как «совесть» (через буквицу «есть» (е) – бытийный, земной, информационный уровень — ве, а не взаимосвязь небесного и земного – вѣ), есть на самом деле обыкновенное, человеческое по природе направление на Правильное отношение (порядочность), но не сама Суть данного понятия. В Мирах, где Сущность есть Душа, тело не нужно. Где Сущность – Дух, Душа не нужна. Где Совѣсть – не нужен Дух, и это состояние – высшее для Человека, для Азъ.

SOVEST. SO-VEST: kopīgā vēsts. Jeb īsi: tas ir Būt un Zināt kā Dieviem. SOVEST nepavisam nav obligāts pielikums Garam pie ieņemšanas. Kādam dāvā, bet kādam nē (ir atkarīgs no Dvēseles attīstības līmeņa, no evolūcijas skaitļa). “Dzīvot pēc sovesti” ir cilvēka apskaidrošanās sākuma, pamata periods – “Dzīvot pēc sovesti”. Tas, ko tagad saprot ar “sovesti” (tiek rakstīts ar burtu “ir”(e) – sadzīves, zemes informācijas līmenis – ve, nevis debess un zemes savstarpējā saikne – ve) patiesībā pēc dabas ir parasts cilvēcisks virziens uz Pareizu attieksmi (kārtīgumu), bet ne pati šī jēdziena Būtība. Pasaulēs, kur Būtība ir Dvēsele, ķermenis nav vajadzīgs. Kur Būtība ir gars, Dvēsele nav vajadzīga. Kur ir Sovest – nav vajadzīgs Gars, un šis stāvoklis ir augstākais priekš Cilvēka, priekš Az.

Dzīvais Vārds, Gara atklāts, atnests mūsu apziņai, dvēselei, sirdij no mīļā un mīlošā sirmgalvja: tēva, vectēva, priestera – formēja mūsu pasaules uztveri īpašā veidā! Ļāva gan ar jušanu, gan zināšanu atšķirt Taisnību no nepatiesības, Patiesību no liekulības un glaimiem, cildināja Dvēseli, sniedzot atslēgas un atklājot kodus uzkāpšanai pie Gara!

Dzīvais Vārds neizmērojami paplašināja mūsu iespējas un spējas, aizvedot debesu tālēs un saglabājot skaidri jaušamu klātbūtni, līdz ar to formēja visa esošā vienotības un viengabalainības apziņu; spējas uztvert, just, lasīt un tulkot vienas pasaules jēdzienus citas pasaules, dažādu dzīvības formu, apziņu jēdzienos.

Dzīvā Vārda vērtība ir piemiņas cienīga pat tā apbrīnojamā un vienkāršā fakta dēļ, ka tirgoņa goda vārds bija dārgāks par jebkuru pierakstītu līgumu; virsnieka (karavīra) gods, viņa pienākums pret Dzimteni un zvērestu bija augstāks par jebkurām balvām, slavu, pagodinājumiem, materiālo labklājību; Vecāku Svētība kalpoja gan kā spēks, gan kā ceļa, darba, dzīves aizsardzība!

Uzticēšanās, pārliecība, Ticība Dzīvajam Vārdam ir mūsu iekšējā, dziļā, ģenētiskā pasaules uztvere. Viedums tika dāvāts, nodots mutiski: no mutes mutē. Mums nav imunitātes pret meliem un viltu, nepatiesību, glaimiem, mēlnesību un tukšvārdību. Šādā nozīmē mēs esam lētticīgi, uzticības pilni, neaizsargāti. Mērot pēc sevis – pēc Goda un Sirdsapziņas – domājam, ka arī ar mums sazinās un rīkojas godīgi un godprātīgi...

Tā kā trūkst dzīves izstrādātas, ģimenes audzināšanas noformētas – Labā un ļaunā, Patiesības un nepatiesības, Sirdsapziņas un pērkamības, mantrausības, iedzīvošanās – atšķiršanas, – mēs pārstājam patstāvīgi orientēties dzīvē, kļūstam par vieglu ieguvumu svešai reliģijai, svešas dabas ietekmei, graujošai ideoloģijai.

Pajautāju daudziem paziņām, vai viņi ir lasījuši Bībeli? Vairums atbildēja: “Nē! Bet to taču citē, pārstāsta...” Lūk, viņa – uzticēšanas mutiskam vārdam! Bet kurš pārstāsta? Pilnīgi vai fragmentāri? Kā interpretē? Ko noklusē?

Šie jautājumi nerodas: nav laika, jāpelna nauda...

Vērīgs un uzmanīgs lasītājs uzreiz pievērsīs uzmanību apbrīnojamiem faktiem, kuri Bībelē izklāstīti jau tās pirmajās lappusēs.

1. nodaļa

... 26 Tad Dievs sacīja: "Darīsim cilvēku pēc mūsu tēla un pēc mūsu līdzības...

27 Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.

28 Un Dievs tos svētīja un sacīja uz tiem: "Augļojieties un vairojieties! Piepildiet zemi un pakļaujiet sev to, un valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā, un katru dzīvu radījumu, kas rāpo pa zemi."...

2. nodaļa

... 7 Un Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli.

... 18 Un Dievs Tas Kungs sacīja: "Nav labi cilvēkam būt vienam; Es tam darīšu palīgu, kas atbilstu viņam."

... 21 Un Dievs Tas Kungs lika cietam miegam nākt pār cilvēku; un tas aizmiga, un Viņš izņēma vienu no viņa ribām, aizpildīdams vietu ar miesu.

22 Šo ribu, ko Viņš no cilvēka bija ņēmis, Dievs Tas Kungs izveidoja par sievu un pieveda to pie cilvēka.

Šajos mazajos citātos vien rodas daudz jautājumu:

Kāpēc pirmajā nodaļā tiek vēstīts par Dievu, bet otrajā parādās Dievs Tas Kungs?

Kāpēc pirmajā nodaļā 27 Un Dievs radīja cilvēku pēc Sava tēla, pēc Dieva tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.; bet otrajā – ... 7 Un Dievs Tas Kungs radīja cilvēku no zemes pīšļiem un iedvesa viņa nāsīs dzīvības dvašu; tā cilvēks tapa par dzīvu dvēseli.

Kur notika pirmā radīšana, un kur otrā izveidošana?..

Var uzdot ļoti daudz jautājumu, taču pat šie – paši virspusīgākie rodas dabiskā veidā...

Šodien mēs skaitām lūgšanas svešiem dieviem; svinam uzvaru pār mums dienas – mūsu iekarotāju svētkus; mācāmies svešu vēsturi (изТорыю); dzimto valodu mācāmies no mācību grāmatām, svešzemnieku uzrakstītām...

Kad gan atnāks pamošanās, domāšanas darbības atskurbšana, VESELAIS SAPRĀTS? Un kā to atriezt?

Uzticības pilno Dzīvo Tēlaino radinieku: tēvu, vectēvu, priesteru – saziņu neaizstās draudzes ganu sprediķi, kuri pat spēj nodarīt būtisku kaitējumu. Ir laiks atteikties no mūsu bērnu nodošanas audzināšanā un izglītošanā svešās rokās. Mācītie vīri var sniegt un viņiem ir jāsniedz audzināšanas un izglītošanas pakalpojumi, bet galveno lomu, stratēģisko virzienu savās rokās stāv priekšā ņem vecākiem, radiniekiem, tēviem, vectēviem.

Helēna Maistrenko

 

http://elena-maistrenko.wix.com/rasvet#!text/cbis

Tulkoja Jānis Oppe