Helēna Maistrenko - Maldi

2015.03.15.

Vēl gribas tikt skaidrībā ar maldiem. Kā saprast, ka mēs maldāmies kaut kādā jautājumā? Šodien – tas ir aktuāls jautājums. Kā neļaut sevi piemānīt? Maldīšanās – tās ir tiešas sekas lētticīgumam. Ko, tad iznāk, ka uzticēties ir bīstami? Es bieži esmu uzķērusies uz šī āķa. Ļaudis saka, ka naivitāte ir ļaunāka par zagšanu (простота – хуже воровства). Tātad pārliecīgs lētticīgums – tas nav normāli. Ar laiku tomēr mācos orientēties: kur – meli, un kur – patiesība. Sāku just ar “iekšām”. No vēstules.

15 03 16

Kā nepiemānīt sevi un nekļūt piemānītam?

*Pirmajā gadījumā: piemānīt sevi, – izvēli veic pats no tā, kas tev jau ir, pašam ir. Un var izdarīt ne pašu labāko – Taisnu, Pareizu izvēli. Tad ir jāatgriežas, jāpārtaisa, jāpārdzīvo, atkal jārisina dzīves uzdevums vai jāmeklē kļūda.

*Pārbaudi sevi pats; jeb – dzīve pārbaudīs! Apsteigšana kā profilakse: atradi kļūdu, izlaboji – vesels! Neatradi kļūdu vai nesāki meklēt, – saņem slimību vai problēmu: tas ir neatrisinātā uzdevuma sava veida “novērtējums”.

*Iesaku pēc izvēles:

- meklēt kļūdu vai

- pārrisināt no sākuma.

Labi, kad pārvaldi gan vienu, gan otru formu. Bet var dot priekšroku arī kādai vienai metodei.

*Gatavība atzīt savas pieejas, izvēles, paņēmiena neracionālumu vai kļūdainību.

1. Jā, es varu tikt apmānīts, vai apmānīt sevi pats. Tas notiek ar visiem cilvēkiem un var notikt arī ar mani. Nav nekā neizlabojama, izlabošu. Pats izdarīju, pats arī atbildēšu.

2. Es atkal iekritu, atkal pieļāvu kļūdu, atkal mani piemānīja! Nu, cik var! Tā ir mana pārliecīgā lētticība!!! Tas ir... tāds un tāds mani iegāza! Viņš ir vainīgais! Tā izveidojās apstākļi!

Ko otrajā gadījumā lasām starp rindām?

- upura pozīcija;

- gatavība zemapziņā tikt apmānītam vai apmānīt sevi (to intuitīvā līmenī nolasa apkārtējie un provocē uz viltu);

- vainas – apsūdzēšanas stāvoklis (apziņas stāvoklis);

- paredz censties panākt, pieradīt taisnību visiem (nevis tikt skaidrībā ar sevi);

- ārēja atbalsta, atbalsta no malas meklēšana: palīdzi, izspried, parādi, izskaidro, pārbaudi, atrisini uzdevumu manā vietā...

*Dzīvē, ne kā skolā, nav pārbaudītāju kā tādu. Vai nu pats sevi pārbaudi, pārrisini, izdari izvēli no jauna; jeb – dzīve pārbaudīs un ieliks atzīmi.

Kāda pārbaudīts uzdevums, – tas vairs nav tavs risinājums un nav tava pieredze. To nāksies izdzīvot no jauna, tāpat kā atkal risināt uzdevumu.

*Tikt apmānītam. Tevi it kā apmāna kāds no malas. Ārējs mānītājs. Bet lēmumu taču pieņem tu pats: pieņemt šo versiju, šo ideju, šīs zināšanas, vai apšaubīt (simts viedokļu), pārbaudīt.

Citiem vārdiem: tikt apmānītam – pieņemt versiju, patiesību, ideju, piedāvātu no ārienes. Tas ir, tev nepiederošu, tevis neapgūtu, tevis neizdzīvotu. To varbūt arī nevajadzētu izdzīvot, tā sākotnēji var būt kaitīga, tāpēc ka sveša.

Tālāk, – algoritms tas pats (sk. augstāk).

*До-Вер-чивость. До-Верие. Т. е. то, что предшествует Вере – Веданию Ра; Знанию Правды; следованию Прави.

(Uz-Ticēšanās, Uz-Ticība. Tas ir, tas, kas iet pa priekšu Ticībai – Ra Zināšanai; Patiesības Zināšanai; sekošanai Dzīvesziņai.)

Citiem vārdiem, uzTicība uzkāpj Ticībā izzināšanas ceļā. Kas stāv izzināšanas ceļā?

- alkatība;

- nezināšana;

- atteikšanās no Zināšanas.

 

Жадность губит Познание, когда же Познание убито - Стыд погибает...

3 (115). Когда убит Стыд, угнетается Правда, с гибелью Правды и Счастье погибнет... Когда Счастье убито, Человек погибает

Саньтии Веды Перуна Саньтия 8

(Alkatība iznīcina Izzināšanu, bet kad Izzināšana ir nogalināta – Kauns mirst...

3 (115) Kad nogalināts Kauns, tiek apspiesta Patiesība, līdz ar Patiesības bojāeju arī Laime iet bojā... Kad Laime ir nogalināta, Cilvēks iet bojā.

Peruna Santijas Vēdas 8. Santija)

 

«Темные силы используют два пути, на которые завлекают людей и мешают им развиваться в Явном Мире Мидгарда, творчески созидать на благо Рода, Духовно и Душевно совершенствоваться: первый – незнание, а второй – невежество. На первом пути не дают познавать людям, а на втором – утверждают, что познание ненужно и вредно для людей».

Слово Мудрости волхва Велимудра

(“Tumšie spēki izmanto divus ceļus, uz kuriem vilina cilvēkus un traucē viņiem attīstīties Midgarda Skaidrajā Pasaulē, radoši radīt Dzimtas labumam, Garīgi un Dvēseliski pilnveidoties: pirmais – nezināšana, bet otrais – gara tumsība. Uz pirmā neļauj cilvēkiem izzināt, bet uz otrā – apgalvo, ka izzināšana cilvēkiem ir nevajadzīga un kaitīga.”

Zintnieka Velimudra Viedais Vārds)

 

Nezināšana, muļķība, gara tumsība – zināšanas tika dotas, piedāvātas, bet nevīžīgais skolnieks šo tēmu neizmācījās. Šo mācību...

Atteikšanās no zināšanām – principiāla izvēle: nezināt. Tā var tikt piedāvāta no malas, bet var dzimt iekšienē. Šodien izglītības sistēma to kultivē masveidā!!!

*Kā saprast vai noteikt, vai maldos?

Negaidi, ka kāds tev to pateiks! Ja arī pateiks, tad – vai nu tu metīsies polemikā, vai nenoticēsi! Gan tur, gan tur – tava laika un tava spēka tērēšana.

Saprast pienākas tev pašam!

Kā?

Balstoties uz apkārtējo viedokļiem? Apkārtne var būt dažāda...

Balstoties uz savu viedokli? Bet, ja es šaubos? Vai vēl neesmu iemantojis zināšanas, neesmu izaudzis līdz Zināšanai?

*ВеРа.

СоВесть.

ПраВда.

(Ticība.

Sirdsapziņa.

Patiesība.)

Garā zini. Dvēselē apzinies. Iekšienē jūti.

Meklē sevi Sevī.

Senču Mantojums, Ticība – tās zināšanas, kuras mums ir novēlētas.

Valoda – atslēga jeb pieejas forma šīm Zināšanām. Mainīsimies mēs, mainīsies arī Valoda. Kādā virzienā?! – uz bagātināšanos vai paputēšanu? – tā ir mūsu izvēle. Un, tātad, arī Zināšanas atklāsies arvien plašāk, dziļāk, augstāk, pilnīgāk; vai arī – kā nabagiem ierobežoties, aizklāties, noraidīties...

 

Helēna Maistrenko

Ar mīlestību un pateicību

 

Atsūtīts 16.03.2015

Tulkoja Jānis Oppe